phóng l?n
thu nh?
Thaco Kia n?i s?n xu?t các dòng xe du l?ch Kia hi?n ??i, an toàn, ti?n nghi
09/11/2020 3:20:11 CH
Th?c hi?n chi?n l??c ??u t? xay d?ng m?i và nang c?p các nhà máy s?n xu?t l?p ráp ? t? theo h??ng t? ??ng hóa, qu?n tr? theo h??ng s? hóa ?? s?n xu?t hàng lo?t theo yêu c?u riêng bi?t c?a khách hàng, nhà máy Thaco Kia ???c ??u t? nang c?p và chính th?c ??a vào ho?t ??ng t? tháng 9/2019. ?ay là n?i s?n xu?t các dòng xe Kia hi?n ??i, an toàn, ti?n nghi ph?c v? th? tr??ng trong n??c và xu?t kh?u.
Hình 1. Nhà máy THACO Kia.JPG

Thaco Kia là nhà máy có quy m? hàng ??u v? s?n xu?t l?p ráp xe du l?ch th??ng hi?u Kia t?i ??ng Nam á v?i c?ng su?t 50.000 xe/n?m; ???c trang b? các day chuy?n thi?t b? hi?n ??i, t? ??ng và h? th?ng ?i?u hành s?n xu?t trên n?n t?ng s? hóa.

HNH2DY~1.JPG

Day chuy?n hàn b?m 

Hình 3. Day chuy?n hàn Respot.JPG

Day chuy?n hàn RESPOT (hàn ?i?m ?i?n tr? ti?p xúc)

HNH4_B~1.JPG

Body xe ???c ??a vào lò s?y ED th?ng qua b?ng chuy?n t? ??ng

HNH5LP~1.JPG

L?p ráp ??ng c? và c?u vào than xe 

HNH6DY~1.JPG

L?p ráp hoàn thi?n xe

HNH7TR~1.JPG

Tr?m c?n ch?nh góc ??t bánh xe, ?èn pha

HNH8TR~1.JPG

Tr?m ki?m tra toàn b? xe tr??c khi giao xe

HNH9_N~1.PNG

Nhà máy s?n xu?t ??y ?? các phan khúc sa?n pha?m xe du l?ch Kia. Nhi?u s?n ph?m ???c xu?t kh?u sang Thái Lan, Myanmar… Các s?n ph?m có t? l? n?i ??a hóa trên 40% 

HNH10X~1.JPG

Xe thành ph?m c?a nhà máy Thaco Kia

HNH12T~1.JPG

Xu?t kh?u xe Kia Sedona sang Thái Lan
HNH11T~1.JPG

Showroom tr?ng bày xe theo tiêu chu?n nh?n di?n th??ng hi?u Kia Motors toàn c?u SI 2.0
 (Space Indentity 2.0)
Minh Th? - H?u Quy