phóng l?n
thu nh?
Ch? t?ch H?i ??ng Qu?n tr? THACO - ?ng Tr?n Bá D??ng nh?n gi?i danh d? “Doanh nhan Xu?t s?c ASEAN”
09/11/2020 5:54:00 CH
Ch? t?ch H?i ??ng Qu?n tr? THACO - ?ng Tr?n Bá D??ng là ng??i ???c c?ng ty EY (Ernst & Young) ch?n ?? trao gi?i th??ng danh d? “Doanh nhan xu?t s?c ASEAN 2020” (Asean Entrepreneurial Excellence Award 2020) t? Singapore t?i ngày 9/11.

Vòng xuy?n THACO Chu Lai.jpg

N?m 2020, c?ng ty EY ch?n trao ch? hai gi?i th??ng danh d? trong khu v?c Asean: cá nhan ?ng Tr?n Bá D??ng và t?p ?oàn Hong Leong c?a Malaysia (gi?i t?p th?). EY cho bi?t gi?i danh d? c?a c?ng ty nh?m m?c ?ích vinh danh các doanh nghi?p Asean có nhi?u ?óng góp vào kinh t? và c?ng ??ng trong khu v?c.

“Ch? t?ch THACO kh?i ??u t? ? t? và hi?n nay ?ang l?nh ??o m?t t?p ?oàn v?i 22.000 nhan viên. Quá trình xay d?ng, phát tri?n c?ng ty và nh?ng thành c?ng trên th??ng tr??ng c?a ?ng D??ng là t?m g??ng t?o nhi?u c?m h?ng. Bên c?nh ?ó là r?t nhi?u ??ng l?c thúc ??y kinh t? - x? h?i ?áng tran tr?ng nh? t?o ra vi?c làm và ?óng góp l?n cho c?ng ??ng. Ngoài vi?c tài tr? cho các ho?t ??ng x? h?i, c?p h?c b?ng cho các ??i t??ng khó kh?n và h? tr? phát tri?n c? s? h? t?ng trong n??c, n?m 2020 THACO c?ng ?? h? tr? tài chính l?n thi?t b? y t? ?? chung tay trong cu?c chi?n ch?ng ??i d?ch Covid-19”, ?ng Max Loh, T?ng Giám ??c Ernst & Young khu v?c Asean, cho bi?t trong th?ng cáo báo chí t? Singapore.

Tham d? l? trao gi?i qua m?ng tr?c tuy?n t? Vi?t Nam, ?ng Tr?n Bá D??ng bày t? l?i c?m ?n ??n t?t c? các ??i tác c?a THACO cùng cán b? nhan viên c?ng ty, nh?ng ng??i ?? lu?n sát cánh v?i THACO ?? v??t qua các th? thách nh? kh?ng ho?ng tài chính chau á n?m 1997, kh?ng ho?ng kinh t? th? gi?i 2007-2009, kh?ng ho?ng kinh t? Vi?t Nam n?m 2012 và ??c bi?t là giai ?o?n d?ch b?nh Covid-19 hi?n nay.

?ng Tr?n Bá D??ng c?ng chia s?: “THACO và b?n than t?i s? lu?n gi? v?ng tinh th?n doanh nhan, ??a ra nh?ng bi?n pháp thích h?p ?? v??t qua nh?ng khó kh?n, th? thách trong th?i gian t?i, trong ?ó ph?i thay ??i ?? ??i phó v?i Covid, phù h?p trong b?i c?nh h?i nh?p kinh t? qu?c t? và các tác ??ng c?a cu?c cách m?ng c?ng nghi?p l?n th? 4 nh?m ?óng góp nhi?u h?n n?a vào s? phát tri?n kinh t? và x? h?i c?a Vi?t Nam.”.

THACO ???c thành l?p n?m 1997, ng??i sáng l?p là ?ng Tr?n Bá D??ng. D?a trên kinh nghi?m qu?n tr? c?ng nghi?p và 5 tr? c?t chính y?u ?? tích l?y ???c trong quá trình phát tri?n h?n 20 n?m, THACO ho?ch ??nh chi?n l??c phát tri?n sau n?m 2018 là tr? thành “T?p ?oàn c?ng nghi?p ?a ngành hàng ??u khu v?c Asean”.

THACO ho?t ??ng trong 5 l?nh v?c thu?c các ngành kinh t? chi?n l??c c?a Vi?t Nam và có b? tr? cho nhau ?? t?o ra giá tr? c?ng h??ng và nang cao n?ng l?c c?nh tranh, ?ó là: ? t? và C? khí; N?ng lam nghi?p; ??u t? Xay d?ng; Logistics và Th??ng m?i.

Day chuy?n hàn - Nhà máy THACO Mazda.jpg

? t? và C? khí

Thi?t b? phun t? ??ng.jpg

N?ng - Lam nghi?p

Khu ?? th? Sala TPHCM.jpg

??u t? - Xay d?ng

C?ng Chu Lai t?nh Qu?ng Nam.jpg

Logistics

02.jpg

Th??ng m?i 

Ngay t? khi b?t ??u tham gia vào s?n xu?t l?p ráp ? t? n?m 2003 t?i Khu kinh t? m? Chu Lai t?nh Qu?ng Nam, THACO ?? theo sát Quy?t ??nh s? 175 c?a Th? t??ng Chính ph? “Phê duy?t chi?n l??c phát tri?n ngành c?ng nghi?p ? t? Vi?t Nam ??n n?m 2010 t?m nhìn t?i n?m 2020”, trong ?ó nh?n m?nh ??n h? tr? và khuy?n khích các doanh nghi?p trong n??c tham gia ?? góp ph?n phát tri?n ngành c?ng nghi?p ? t? Vi?t Nam. Thaco Chu Lai ?? có tên trên b?n ?? s?n xu?t l?p ráp ? t? c?a các th??ng hi?u n?i ti?ng trên th? gi?i nh? Kia (Hàn Qu?c), Mazda (Nh?t), Peugeot (Pháp), Mitsubishi Fuso (Nh?t) và Mercedes-Benz (??c), v?i t? l? n?i ??a hóa cao nh?t Vi?t Nam và ???c xem là Trung tam C?ng nghi?p ? t? t?p trung có quy m? l?n nh?t c? n??c và thu?c top ??u trong khu v?c Asean.

THACO ?? xu?t kh?u các dòng xe du l?ch Kia nh? Kia Sedona, Kia Cerato và Kia Soluto sang Myanmar và Thái Lan, hi?n nay ?ang h??ng ??n cung c?p cho th? tr??ng Myanmar t?t c? các s?n ph?m Kia do THACO s?n xu?t t?i Chu Lai. C?ng ty ?? thành c?ng v?i xe bus mang th??ng hi?u THACO v?i t? l? n?i ??a hóa 60%, và xu?t kh?u sang m?t s? th? tr??ng Asean nh? Philippines và Thái Lan.

Xu?t kh?u xe bus THACO sang Philippines.jpg

Trong chi?n l??c phát tri?n sau 2021, THACO s? v?n hành ho?t ??ng s?n xu?t kinh doanh theo m? hình T?p ?oàn ?a ngành h??ng t?i phát tri?n b?n v?ng.

THACO GROUP