phóng l?n
thu nh?
G??ng sáng “ng??i t?t vi?c t?t” t?i chi nhánh xe du l?ch Bình D??ng và chi nhánh t?i, bus Lam ??ng
06/11/2020 10:41:04 SA
Vi?c nh?t ???c c?a r?i và tr? l?i cho ng??i m?t v?n kh?ng ph?i là cau chuy?n xa l? v?i CBNV c?a THACO. Tuy nhiên nh?ng cau chuy?n v? s? trung th?c, t? t? s? lu?n là cau chuy?n ??p và x?ng ?áng ???c lan t?a trong ng?i nhà THACO. ?? m?i chúng ta c?ng c? ni?m tin vào nh?ng ?i?u t?t ??p, có thêm nhi?u n?ng l??ng trong c?ng vi?c và cu?c s?ng. 

1y.jpg

THACO GROUP