phóng l?n
thu nh?
Tr?ng bày, gi?i thi?u và tr?i nghi?m Kia Sorento t?i các chi nhánh trên c? n??c
09/11/2020 11:07:05 SA
Tu?n qua, các Showroom xe Kia s?i ??ng h?n v?i s? xu?t hi?n c?a Kia Sorento (All new) sau th?i gian ra m?t s?n ph?m và nh?n ???c nhi?u s? quan tam c?a khách hàng. 
MIN_9699.jpg

Bên c?nh tr?ng bày xe, ch??ng trình lái th? ?? ???c t? ch?c t?i Hà N?i, Thành ph? H? Chí Minh và V?ng Tàu v?i s? tham gia c?a g?n 620 khách hàng thu?c 9 ??n v?.

MIN_0207.jpg

IMG_7478.jpg

15.jpg

Nh?ng chi?c SUV có ki?u dáng m?nh m?, sang tr?ng ch?y trên ???ng cùng màu áo xanh ?? gay ?n t??ng t?i nh?ng n?i mà Kia Sorento l??t qua. 

IMG_7469.jpg


MIN_0086.jpg

Th?ng qua ch??ng trình, t?t c? các khách hàng tham gia s? ki?n ?? ???c gi?i thi?u và h??ng d?n các tính n?ng h? tr? lái trên Kia Sorento (All New).

MIN_0145.jpg

10.jpg

MIN_0070.jpg

IMG_7583.jpg

19.jpg

MIN_0886.jpg

IMG_7590.jpg18.jpg

30.jpg

32.jpg

22.jpg

MIN_9781.jpg

Ch??ng trình k?t thúc t?t ??p v?i s? hài lòng c?a khách hàng và nhi?u k? ni?m ?áng nh?.
THACO GROUP