phóng l?n
thu nh?
THACO ??ng hành cùng khách hàng mi?n Trung
05/11/2020 10:37:16 SA
Nh?m chia s? khó kh?n v?i khách hàng khu v?c mi?n Trung t?i các ??a ph??ng ch?u ?nh h??ng b?i l? l?t, C?ng ty C? Ph?n ? T? Tr??ng H?i (THACO) ?? tri?n khai ch??ng trình “THACO ??ng hành cùng khách hàng mi?n Trung” ?? h? tr? ki?m tra xe t?ng quát và gi?m giá chi phí ph? tùng, v?t t? cho khách hàng t?i Hà T?nh, Qu?ng Bình, Qu?ng Tr?, Th?a Thiên Hu?, ?à N?ng, Qu?ng Nam và Qu?ng Ng?i.

Digital Poster.jpg

Theo ?ó, ch? s? h?u các dòng xe thu?c th??ng hi?u Kia, Mazda, Peugeot, BMW và MINI t?i các t?nh thành k? trên khi ??a xe ??n x??ng d?ch v? c?a h?ng trong kho?ng th?i gian t? ngày 20/10/2020 ??n 20/11/2020 ??u ???c mi?n phí c?ng ki?m tra xe t?ng quát và h? tr? 15% chi phí ph? tùng, v?t t? thay th? trong tr??ng h?p xe c?n s?a ch?a. M?i khách hàng nh?n ???c m?t l?n h? tr? trong th?i gian di?n ra ch??ng trình.

Thống kê xổ số miền bắcV?i tri?t ly t?n tam ph?c v? và h??ng ??n s? tin t??ng c?a khách hàng, các ch??ng trình h?u m?i c?a THACO lu?n ???c C?ng ty chú tr?ng giúp khách hàng an tam trong su?t quá trình s? d?ng xe. Ch??ng trình l?n này là cách thi?t th?c ?? C?ng ty chia s? khó kh?n và ??ng hành cùng khách hàng trong hoàn c?nh b?o l? ?ang gay thi?t h?i n?ng n? v? ng??i và c?a t?i các t?nh mi?n Trung. Song song v?i ch??ng trình dành cho khách hàng, THACO c?ng ?? trao 3 t? ??ng cho ??ng bào các t?nh Qu?ng Nam, Th?a Thiên Hu?, Qu?ng Tr?, Qu?ng Bình nh?m h? tr? ng??i dan v??t qua khó kh?n, s?m kh?c ph?c h?u qu? sau m?a l? ?? ?n ??nh cu?c s?ng.

?? bi?t thêm th?ng tin chi ti?t và ??t l?ch ki?m tra xe, khách hàng có th? g?i ??n t?ng ?ài ch?m sóc khách hàng 1900.1101 (BMW-MINI-Peugeot) và 1900.54.55.91 (Kia-Mazda) ho?c liên h? các chi nhánh / ??i ly THACO t?i mi?n Trung.

Chi nhánh / ??i ly

S? ?i?n tho?i ??t h?n

??a ch?

Qu?ng Bình

Kia

0938 901 392

S? 95 ???ng H?u Ngh?, P.Nam Ly, TP.??ng H?i, T?nh Qu?ng Bình

Mazda

Peugeot

0938 901 392

315 Ly Th??ng Ki?t, P. ??ng Phú, TP. ??ng H?i, T?nh Qu?ng Bình

BMW

Qu?ng Tr?

Kia

0906 449 111

189 ???ng Lê Du?n, TP. ??ng Hà, T?nh Qu?ng Tr?

Mazda

0981 357 789

248 ???ng Lê Du?n, TP. ??ng Hà, T?nh Qu?ng Tr?

Hu?

Kia

0938 908 115

145 ???ng Nguy?n T?t Thành, Ph??ng Th?y D??ng, Th? x? H??ng Th?y, T?nh Th?a Thiên Hu?

Mazda

Peugeot

?à N?ng

 

Kia

0933 806 407

Ho?c

0938 905 010

CN Liên Chi?u: 405 T?n ??c Th?ng, P.Hòa Minh, Q.Liên Chi?u, TP.?à N?ng

Ho?c

CN Ph?m V?n ??ng: T? 14, ???ng Ph?m V?n ??ng, P.An H?i B?c, Q.S?n Trà, TP.?à N?ng.

Mazda

Peugeot

0938 901 178

405 T?n ??c Th?ng, P.Hòa Minh, Q.Liên Chi?u, TP.?à N?ng

BMW

0938 807 638

356 ?i?n Biên Ph?, P.Thanh Khê ??ng,

 Q.Thanh Khê, TP.?à N?ng

Qu?ng Nam

Kia

0938 909 702

Qu?c l? IA, ph??ng Tan Th?nh, Tam k?,

T?nh Qu?ng Nam

Mazda

Peugeot

Qu?ng Ng?i

Kia

0938 889 291

S? 07 ???ng ?inh Tiên Hoàng, TP.Qu?ng Ng?i, T?nh Qu?ng Ng?i

Mazda

Peugeot

Hà T?nh

Kia

0916 844 409

S? 427 Tr?n Phú, Ph??ng Th?ch Linh, TP.Hà T?nh, T?nh Hà T?nh

THACO GROUP