phóng l?n
thu nh?
Thaco - Mazda: D?u ?n h?p tác mang tinh th?n Nh?t B?n
16/11/2020 5:08:31 CH
Nhìn l?i 10 n?m phát tri?n quan h? h?p tác gi?a Thaco và Mazda, có th? th?y d?u ?n  toàn di?n mang ??m ch?t Nh?t B?n t? khau s?n xu?t, phan ph?i ??n ch?t l??ng s?n ph?m. Tri?t ly c?t l?i ???c hình thành trên tinh th?n thách th?c m?i gi?i h?n, v?n hóa s?n xu?t k?t h?p khoa h?c – ngh? thuat và tinh th?n làm vi?c t?p th? h??ng ??n m?c tiêu chung t?o nên th? ki?ng ba chan v?ng ch?i giúp Mazda ??t ??n v? th? d?n ??u trong vi?c t?o nên nh?ng m?u xe có kh? n?ng kh?i d?y c?m xúc c?a ng??i s? h?u.

2010: H?p tác trong phan ph?i và s?n xu?t chính h?ng xe Mazda t?i Vi?t Nam


2020-100 n?m th??ng hi?u Mazda (1).png

N?m 2010 ?ánh d?u s? tr? l?i th? tr??ng Vi?t Nam c?a m?t trong nh?ng nhà s?n xu?t ? t? hàng ??u Nh?t B?n b?ng vi?c h?p tác phan ph?i và s?n xu?t l?p ráp chính h?ng th??ng hi?u Mazda. ?ay là s? ki?n quan tr?ng ?? ??a nh?ng s?n ph?m xe Mazda ??n g?n h?n v?i ng??i tiêu dùng Vi?t Nam.


2011: H?p tác xay d?ng nhà máy SXLR xe Mazda


2011-Khánh thành nhà máy Vina Mazda (1).jpg

Mazda h?p tác v?i Thaco xay d?ng nhà máy s?n xu?t và l?p ráp Vina Mazda v?i c?ng su?t 10.000 xe m?i n?m. M?u xe ??u tiên ???c s?n xu?t là Mazda2, ti?p ?ó là b? ba Mazda CX-5, Mazda6 và Mazda3 n?i b??c nhau t?o nên d?u ?n r? r?t trên th? tr??ng trong n??c.


2012: H?p tác phát tri?n s?n ph?m v?i thi?t k? KODO và c?ng ngh? SkyActiv


Hình Line Mazda T10 2020.png


Thaco gi?i thi?u Mazda CX-5 – m?u xe ??u tiên ???c thi?t k? v?i ng?n ng? KODO và c?ng ngh? SkyActiv. Vi?c ra m?t s?n ph?m m?i v?i thi?t k? cu?n hút cùng c?ng ngh? v??t tr?i ?? ?ánh d?u b??c ti?n m?nh m? c?a Mazda trong vi?c chinh ph?c ng??i tiêu dùng Vi?t. Minh ch?ng v?i doanh s? t? 600 xe n?m 2011, và t?ng lên h?n 900 xe n?m 2012.


2013: H?p tác xu?t kh?u xe trong khu v?c ASEAN


2013-H?p tác xu?t kh?u xe trong khu v?c ASEAN.jpg


Thaco ??y m?nh xu?t kh?u xe Mazda sang m?t s? th? tr??ng khu v?c ??ng Nam á. Mazda là th??ng hi?u Nh?t hi?m hoi trên th? tr??ng cung c?p cho khách hàng ?a d?ng l?a ch?n phiên b?n và m?u xe. T?i Vi?t Nam, Mazda s? h?u nhi?u m?u xe tr?i ??u các phan khúc t? B,C,D, SUV, Pick-up, m?i m?u xe có t? hai ??n ba l?a ch?n phiên b?n ki?u dáng, dung tích ??ng c?. ?ay chính là m?t trong nh?ng ly do giúp Mazda bùng n? doanh s? trong n?m 2013 v?i h?n 4.000 xe bán ra, t?ng g?p 5 l?n so v?i n?m 2012. M?t con s? m? ??c c?a nhi?u h?ng xe t?i Vi?t Nam lúc b?y gi?.


2014: K? ni?m 3 n?m h?p tác Thaco-Mazda


2014-K? ni?m 3 n?m h?p tác Thaco-Mazda.jpg


Ch? sau 3 n?m tr? l?i Vi?t Nam th?ng qua h?p tác v?i Thaco, Mazda ?? ??t ???c hàng lo?t k?t qu? ?n t??ng trong s?n xu?t, m? r?ng h? th?ng phan ph?i trên toàn qu?c. ??c bi?t, n?m 2014 c?ng là n?m Mazda thành c?ng vang d?i v?i k? l?c doanh s? bán g?n 10.000 xe. K?t qu? này bi?n Mazda thành th??ng hi?u xe Nh?t có doanh s? cao nh?t, ??ng th?i v??n lên Top 4 xe bán ch?y nh?t trong b?ng x?p h?ng VAMA. Trong ?ó, n?i b?t là các m?u Mazda3, Mazda6, Mazda CX-5 ?? chi?m l?nh v? trí hàng ??u các phan khúc t?i Vi?t Nam.


2015: H?p tác v? nh?n di?n th??ng hi?u tiêu chu?n Mazda toàn c?u


2015-Showroom chu?n Mazda toàn c?u (1).jpg


Thaco ra m?t phòng tr?ng bày theo tiêu chu?n nh?n di?n Mazda toàn c?u và tham gia Tri?n l?m ? t? Vi?t Nam Nam 2015. Nh?n di?n m?i ?áp ?ng ??y ?? các tiêu chu?n c?a Mazda v? nhan l?c, trang thi?t b? nhà x??ng va? c? s? h? t?ng. ??c bi?t, v?i tri?t ly thi?t k? m?i l?y khách hàng làm trung tam, t? khu v?c ti?p ?ón, tr?ng bày xe, t? v?n khách hàng và d?ch v? ??u ???c b? trí khoa h?c và thu?n ti?n nh?m mang l?i tr?i nghi?m ch?t l??ng và d?ch v? hoàn h?o cho khách hàng.


2016: Phát tri?n v??t b?c v?i doanh s? trên 3.000 xe


Có th? nói, s? v??n lên m?nh m? v? doanh s? c?a Mazda là nh? vào dòng xe Mazda – C?ng ngh? v??t tr?i. Kh? n?ng v?n hành tuy?t v?i trên n?n t?ng c?ng ngh? SkyActiv, ti?t ki?m nhiên li?u, ??ng th?i thu hút m?i ánh nhìn v?i ng?n ng? thi?t k? KODO … là nh?ng l?i th? v? s?n ph?m. C?ng nh? ?ó, Mazda t?o ???c nhóm khách hàng riêng là nh?ng ng??i tr? thành ??t, ?am mê c?ng ngh? và thích tr?i nghi?m c?m giác lái ph?n khích.


2012-C?ng ngh? SkyActiv.jpg


2017: Xay d?ng nhà máy Thaco Mazda


Tháng 03/2017 t?i Chu Lai, Thaco t? ch?c L? kh?i c?ng xay d?ng Nhà máy s?n xu?t ? t? Thaco Mazda v?i c?ng su?t 100.000 m?i n?m, trong ?ó giai ?o?n m?t kho?ng 50.000 xe. ?ay là nhà máy Mazda l?n nh?t ??ng Nam á, ?áp ?ng yêu c?u s?n xu?t l?p ráp các dòng xe Mazda th? h? m?i – minh ch?ng r? ràng nh?t th? hi?n b??c ti?n quan tr?ng c?a vi?c h?p tác chi?n l??c b?n v?ng gi?a Thaco và Mazda.


2018-Day chuy?n s?n xu?t t?i nhà máy Thaco Mazda.jpg


2018: Khánh thành nhà máy Thaco Mazda


Tháng 03/2018, Thaco khánh thành Nhà máy Thaco Mazda v?i ??nh v? là nhà máy hi?n ??i nh?t ??ng Nam á v?i di?n tích 30,3 ha trong ?ó 17,3 ha nhà x??ng. Nhà máy ???c chuy?n giao c?ng ngh? hoàn toàn m?i v?i tiêu chu?n cao c?p h?n c?a T?p ?oàn Mazda nh?m ?áp ?ng yêu c?u ch?t l??ng c?a s?n ph?m th? h? m?i c?a Mazda toàn c?u theo h??ng ít tiêu hao nhiên li?u, s? d?ng n?ng l??ng ?i?n và than thi?n v?i m?i tr??ng.


2018-Khánh thành nhà máy Thaco Mazda (1).jpg


2018.jpg


??c bi?t, nhà máy áp d?ng h? th?ng ?i?u hành s?n xu?t trên n?n t?ng s? hóa, k?t n?i v?i các day chuy?n t? ??ng toàn nhà máy v?i th?ng tin xuyên su?t chu?i giá tr? t? ??t hàng, s?n xu?t và bàn giao theo theo yêu c?u riêng bi?t c?a khách hàng, ?úng v?i tinh th?n c?a cách m?ng c?ng ngh? 4.0; t?ng b??c áp d?ng day chuy?n s?n xu?t th?ng minh, x??ng th?ng minh và ??t m?c tiêu nhà máy th?ng minh.


2019: H?p tác ra m?t s?n ph?m hoàn toàn m?i


2019_Gi?i thi?u Mazda CX-8 (2).png


Ngày 22/06/2019, Thaco gi?i thi?u ra th? tr??ng m?u xe SUV 7 ch? Mazda CX-8, góp ph?n kh?ng ??nh ??ng c?p th??ng hi?u và s?n ph?m c?a Mazda t?i Vi?t Nam. Nhà máy Thaco Mazda, v?i n?ng l?c s?n xu?t ?? ???c kh?ng ??nh, ???c  Mazda l?a ch?n làm nhà máy Mazda ??u tiên t?i ??ng Nam á ?? chuy?n giao c?ng ngh? s?n xu?t Mazda CX-8 v?i th?i gian ???c rút ng?n ?áng k? nh? day chuy?n s?n xu?t hi?n ??i và t? ??ng hóa cao.


Bên c?nh vi?c ??u t? vào s?n xu?t và hoàn thi?n s?n ph?m, Thaco còn chú tr?ng phát tri?n h? th?ng phan ph?i v?i 79 ?i?m bán hàng và 69 X??ng d?ch v?, giúp khách hàng d? dàng ti?p c?n th??ng hi?u và tr?i nghi?m các d?ch v? cao c?p theo ?úng chu?n Mazda toàn c?u.


2020: K? ni?m 100 n?m th??ng hi?u Mazda


2020- Chu?i s? ki?n K? ni?m 100 n?m th??ng hi?u Mazda.jpg


N?m 2020, l?ch s? c?a Mazda tròn 100 n?m. L?ch s? ?y ?? bi?n Mazda thành ng??i ??i di?n cho tinh th?n v??n lên m?nh m? nh? “ph??ng hoàng tái sinh t? tro tàn” c?a vùng ??t Hiroshima b? phá h?y hoàn toàn b?i bom nguyên t? n?m 1945. Nh?m t?n vinh thành t?u ?? ??t ???c c?a Mazda trong su?t m?t th? k? qua và tri an khách hàng ?? tin t??ng ??ng hành, Mazda Vi?t Nam ?? tri?n khai các ho?t ??ng n?m trong chu?i s? ki?n k? ni?m 100 n?m thành l?p th??ng hi?u t? nay ??n h?t n?m 2020. Trong ch??ng trình, Mazda Vi?t Nam dành t?ng các ?u ??i h?p d?n ?i kèm b? quà t?ng k? ni?m 100 n?m th??ng hi?u Mazda cho t?t c? khách hàng ??n mua xe ho?c xem xe t?i showroom trên toàn qu?c.

THACO GROUP