phóng l?n
thu nh?
THACO tri?n khai ho?t ??ng phòng ch?ng b?o t?i các chi nhánh mi?n Trung
17/11/2020 5:09:45 CH
Nh? nh?ng kinh nghi?m ???c ?úc k?t t? các ho?t ??ng phòng ch?ng các c?n b?o m?nh nh? b?o Ketsana n?m 2009, b?o Nari n?m 2013, b?o Molave tháng 10 v?a qua, THACO ?? thành l?p Ban ch? ??o phòng ch?ng b?o l?t t?i Chu Lai ?? ch? ??ng phòng ch?ng b?o t?i KCN THACO Chu Lai và các chi nhánh c?a THACO khu v?c mi?n Trung.

IMG_9795 edit.jpg

M?i ?ay, b?o Vamco (b?o s? 13) ???c d? báo là c?n b?o có c??ng ?? m?nh nh?t l?ch s? khi vào bi?n ??ng, t?c ?? di chuy?n nhanh và ?nh h??ng tr?c ti?p ??n các các t?nh t? Qu?ng Ng?i ??n Hà T?nh vào ngày 14 & 15/11/2020. Tr??c tình hình ?ó, Ban ch? ??o phòng ch?ng b?o l?t ?? tri?n khai các bi?n pháp phòng, ch?ng b?o ??n các ??n v?, nhà máy t?i Chu Lai và h? tr? các chi nhánh c?a THACO trong khu v?c.

DJI_0086.JPG

IMG_9782.JPG

T?i KCN THACO Chu Lai (Qu?ng Nam), Ban ch? ??o ?? h??ng d?n, ch? ??o các ??n v?, nhà máy kh?n tr??ng tri?n khai các k? ho?ch, ph??ng án phòng ch?ng b?o trên c? s? các kinh nghi?m phòng ch?ng b?o s? 9 (b?o Molave) v?a qua. Các ??n v? ch? ??ng chu?n b? l?c l??ng, ph??ng ti?n phòng ch?ng b?o l?t theo ph??ng cham “Chu?n b? k? - Tri?n khai nhanh - ?ng phó linh ho?t”.

Trong 2 ngày 12 &13/11, THACO Chu Lai ?? huy ??ng h?n 50 CBNV ??n các showroom thu?c chi nhánh ?à N?ng, Hu? và Qu?ng Bình ?? h? tr? phòng ch?ng b?o. Các xe l?n nh? xe ben và s?mi r?moóc ???c ??t ?? che ch?n gió t?i khu v?c các showroom. Cùng v?i l?c l??ng và v?t t?, thi?t b? t?i ch?, ??i h? tr? ?? ph?i h?p rà soát, ki?m tra và gia c? h? th?ng thoát n??c, mái t?n, cay xanh, l?p các thanh gi?ng ch?ng cho c?a kính, vách kính.

Th?ch L?u