phóng l?n
thu nh?
THACO ??t Th??ng hi?u Qu?c gia 5 k? liên ti?p
26/11/2020 11:24:03 SA
T?i 25/11/2020 t?i Nhà hát L?n Hà N?i, 124 doanh nghi?p ??t Th??ng hi?u Qu?c gia (Vietnam Value) trong ?ó có THACO ?? ???c H?i ??ng Th??ng hi?u Qu?c gia t?n vinh. Nh? v?y, THACO ?? s? h?u danh hi?u này 5 k? liên t?c: 2012, 2014, 2016, 2018 và 2020.

THACO ??t Th??ng hi?u Qu?c gia 5 k? liên ti?p - hình 2.jpg

T?ng Giám ??c THACO Ph?m V?n Tài nh?n danh hi?u Th??ng hi?u Qu?c gia 2020 

t? B? tr??ng B? C?ng Th??ng Tr?n Tu?n Anh

Thống kê xổ số miền bắcPhát bi?u t?i bu?i l?, Ch? t?ch H?i ??ng THQG, B? tr??ng B? C?ng Th??ng Tr?n Tu?n Anh nh?n m?nh, các DN Th??ng hi?u Qu?c gia ?? kh?ng ??nh v? th? hàng ??u v?ng ch?c trong l?nh v?c ho?t ??ng c?a mình, duy trì t?c ?? t?ng tr??ng cao, c? v? l?i nhu?n và doanh thu, gi? v?ng th? tr??ng n?i ??a và phát tri?n th? tr??ng xu?t kh?u dù g?p ph?i kh?ng ít khó kh?n, thách th?c trong th?i gian qua, nh?t là trong b?i c?nh d?ch Covid-19 di?n bi?n khó l??ng trên toàn th? gi?i.

B? tr??ng Tr?n Tu?n Anh cho bi?t tr?i qua 9 tháng tri?n khai, trên c? s? y ki?n th?ng nh?t c?a các thành viên H?i ??ng THQG Vi?t Nam, 124 DN ???c l?a ch?n, th?m ??nh k? l??ng t? h?n 1.000 DN quan tam tham gia, ??m b?o ?áp ?ng các tiêu chí, là nh?ng ??i di?n tiêu bi?u cho Th??ng hi?u Qu?c gia Vi?t Nam.

THACO ??t Th??ng hi?u Qu?c gia 5 k? liên ti?p.jpg

Nh?m ??y m?nh ho?t ??ng xay d?ng, ki?n t?o THQG, Phó Th? t??ng Th??ng tr?c Tr??ng Hòa Bình yêu c?u B? C?ng Th??ng v?i vai trò là c? quan qu?n ly Ch??ng trình THQG Vi?t Nam, ti?p thu ??y ?? các ?? xu?t, ki?n ngh? c?a các DN; ph?i h?p có hi?u qu? v?i các b?, ngành, các c? quan liên quan ?? t?o ?i?u ki?n thu?n l?i, h? tr? c?ng ??ng DN, trong ?ó có các DN THQG tham gia tích c?c h?n n?a trong xay d?ng, qu?ng bá hình ?nh ??t n??c Vi?t Nam.

Thống kê xổ số miền bắcTHACO là t?p ?oàn c?ng nghi?p ?a ngành, trong ?ó ? t? và c? khí là ch? l?c và các l?nh v?c s?n xu?t kinh doanh khác là n?ng lam nghi?p, ??u t? xay d?ng, logistics, và th??ng m?i d?ch v?. N?m l?nh v?c trên b? tr? cho nhau ?? t?o giá tr? c?ng h??ng và ???c t? ch?c qu?n tr? theo h??ng chuyên bi?t ?? hi?u qu?, tích h?p ?? t?o l?i th?. 

Trong l?nh v?c ? t?, THACO ?? có tên trên b?n ?? s?n xu?t l?p ráp ? t? th? gi?i. Các th??ng hi?u ? t? ???c THACO s?n xu?t l?p ráp và phan ph?i bao g?m: xe du l?ch Kia, Mazda, Peugeot; xe bus Thaco Bus, Mercedes-Benz (bus), Iveco Daily (mini bus) và xe t?i Fuso, Foton. THACO c?ng là nhà phan ph?i chính th?c BMW, MINI, và BMW Motorrad (m? t?) t?i Vi?t Nam. H? th?ng phan ph?i và bán l? g?m h?n 300 showroom tr?c thu?c và ??i ly trên toàn qu?c. Ngoài ra, THACO ?? xu?t kh?u ? t? và linh ki?n ph? tùng ? t? c? khí sang các n??c trên th? gi?i.

lineup_bus_giuongnam.jpg

Tivi.jpg

_DSC8328_cs.jpg

Khoang hanh khach 2.jpg

IMG_5333_cs.jpg

IMG_5661_CS.jpg

Khoang lai.jpg

THACO GROUP