phóng l?n
thu nh?
THACO gi?i thi?u New Morning GT-Line & X-Line
14/11/2020 4:03:26 CH
Ngày 14/11/2020, THACO chính th?c gi?i thi?u New Morning GT-Line & X-Line t?i s? ki?n “Tri an khách hàng và gi?i thi?u các s?n ph?m th? h? m?i th??ng hi?u KIA n?m 2020”.

AX.jpg

N?m 2020 ?ánh d?u nhi?u thành c?ng l?n nang t?m th??ng hi?u KIA trên toàn c?u. Thành c?ng c?a KIA kh?ng ch? ???c th? hi?n ? thi?t k? n?i b?t, cu?n hút và c?ng ngh? hi?n ??i c?a các s?n ph?m th? h? m?i mà còn ???c th? hi?n ? n?ng l?c ??i m?i toàn di?n c? line up s?n ph?m. KIA kh?ng ch? thay ??i toàn di?n v? th?i gian ra m?t s?n ph?m m?i mà còn ? ch?t l??ng thi?t k? v?i nh?ng m?u xe th?c s? chinh ph?c khách hàng ngay t? cái nhìn ??u tiên. 

T?i Vi?t Nam, n?m 2020 c?ng là n?m th? hi?n n? l?c cao nh?t c?a THACO khi liên t?c ??a v? nh?ng m?u xe KIA th? h? m?i v?i 2 m?u xe ??u tiên là Kia Seltos và Kia Sorento (All New). 

Ti?p n?i thành c?ng c?a Kia Seltos, Kia Sorento (All New), THACO ??a v? Vi?t Nam m?u xe Kia Morning m?i – m?u xe m?i th? 3 c?a KIA trong n?m 2020. V?i m?u xe New Morning, THACO l?a ch?n gi?i thi?u tr??c 2 phiên b?n ??c bi?t GT-line & X-line. ?ay là 2 phiên b?n cao c?p nh?t c?a dòng s?n ph?m New Morning.

New Morning X-Line là phiên b?n ??c bi?t phát tri?n t?i th? tr??ng chau ?u v?i thi?t k? th? thao cùng nh?ng ???ng nét m?nh m?, phong cách phù h?p v?i các khách hàng n? n?ng ??ng. 

New Morning GT-Line là phiên b?n cao c?p t?i th? tr??ng Hàn Qu?c, dành riêng cho các khách hàng yêu thích th?i trang, kh?ng ??nh phong cách riêng v?i thi?t k? tinh t?, s?c s?o và cá tính. 

gt-line.jpg

GT-Line & X-Line ??u s? h?u ??ng c? th? h? m?i ???c tinh ch?nh hi?u su?t cao, ti?t ki?m nhiên li?u, d? dàng s? d?ng, linh ho?t trong m?i tr??ng ?? th?. New Morning mang ??n b? s?u t?p s?c màu th?i trang v?i 8 tùy ch?n màu s?c, n?i th?t 2 tone màu, kh?i ??ng nút b?m, ?i?u hòa t? ??ng, màn hình gi?i trí thi?t k? n?i, h? th?ng an toàn hàng ??u phan khúc v?i trang b? (ABS), can b?ng ?i?n t? (ESP), kh?i hành ngang d?c (HAC). 

_DSC0982.jpg

_DSC0625.jpg

_DSC0946.jpg

_DSC1038.jpg

V?i New Morning – S?c màu th?i trang – Kh?ng ??nh phong cách, Kia Vi?t Nam t? tin mang ??n m?t làn gió m?i, th?i trang h?n và phong cách h?n cho phan khúc xe ?? th? t?i Vi?t Nam. New Morning s? nh?n ??t hàng t?i các ??i ly k? t? ngày h?m nay 14/11/2020, giao xe trong tháng 12/2020 v?i m?c giá ?u ??i cho các khách hàng ??u tiên là 439 tri?u ??ng.

V?i h?n 270.000 xe ?ang l?n bánh t?i Vi?t Nam, KIA ???c ?ánh giá là th??ng hi?u có các m?u xe d? s? d?ng v?i ch?t l??ng tin c?y cùng chi phí b?o d??ng, s?a ch?a h?p lí. ?? ?áp l?i s? tin t??ng và l?a ch?n c?a khách hàng, THACO cam k?t gi? v?ng và ti?p t?c phát huy các ?u ?i?m này, nang cao ch?t l??ng ph?c v? khách hàng, ti?p t?c m? r?ng h? th?ng showroom/??i ly m?i t?i các th? tr??ng trên c? n??c ?? mang ??n s? thu?n ti?n cao nh?t cho khách hàng.

Xem ?? bi?t thêm th?ng tin chi ti?t v? ch??ng trình ?u ??i: https://bit.ly/32KNc7P
THACO GROUP