phóng l?n
thu nh?
Kaizen thay ??i nh?, hi?u qu? l?n
23/11/2020 10:26:18 SA
Kaizen là m?t tri?t ly trong qu?n ly, ???c áp d?ng nh?m gia t?ng hi?u qu? c?ng vi?c. T? th?c t? s?n xu?t và tinh th?n Kaizen “c?i ti?n liên t?c”, CBNV THACO Chu Lai ?? tích c?c nghiên c?u, tìm tòi nh?ng cách làm m?i ?? nang cao n?ng su?t, ch?t l??ng s?n ph?m, góp ph?n gia t?ng n?ng l?c c?nh tranh c?a c?ng ty.

C?i ti?n Jig Mainbuck v?n hành t? ??ng - NM Kia.jpg

C?i ti?n liên k?t khung càng xe nang và Hanger Jig - NM Than v?.jpg

Thi?t k? gia c?ng Jig và l?p ??t h? th?ng thi?t b? day chuy?n hàn b?m body xe t?i Towner Van.jpg

Kaizen là thu?t ng? c?a ng??i Nh?t, ???c ghép b?i 2 t?: “kai”  có ngh?a là thay ??i và “zen” có ngh?a là t?t h?n, t?c là “thay ??i ?? t?t h?n”. ?ay là ho?t ??ng c?i ti?n kh?ng ng?ng v?i s? tham gia c?a m?i ng??i nh?m c?i thi?n m?i tr??ng làm vi?c, cu?c s?ng m?i cá nhan. Kaizen ?? có l?ch s? h?n 50 n?m, ??n nay ???c áp d?ng r?ng r?i trong nhi?u l?nh v?c khác nhau và ???c xem là chìa khóa thành c?ng c?a nhi?u ngành c?ng nghi?p Nh?t B?n, trong ?ó có c?ng nghi?p ? t?, và ngày càng ???c nhi?u n??c tin t??ng áp d?ng.

Kaizen h??ng ??n nh?ng c?i ti?n liên t?c trong n?ng su?t, ch?t l??ng, c?ng ngh?, ph??ng pháp, s? an toàn, v?n hoá c?ng ty, kh? n?ng l?nh ??o. Nh?ng thay ??i này là s? tích l?y d?n, mang tính lau dài và theo chi?u t? d??i lên (t? nhan viên ??n qu?n ly c?p trung, qu?n ly c?p cao). T? s? tích l?y các c?i ti?n nh? thành k?t qu? l?n, Kaizen mang ??n nhi?u l?i ích nh? giúp lo?i b? l?ng phí, gi?m chi phí; nang cao ch?t l??ng s?n ph?m và d?ch v?; gia t?ng tinh th?n làm vi?c t?p th?, tính ?oàn k?t, nang cao y th?c ?óng góp, c?ng hi?n; xay d?ng v?n hóa doanh nghi?p v?i thói quen ti?t ki?m và hi?u qu? trong t?ng chi ti?t.

T?i THACO Chu Lai, Kaizen và ho?t ??ng sáng ki?n c?i ti?n b?t ??u ???c th?c hi?n t? n?m 2008 và ??y m?nh t? 2015. Kaizen b?t ??u b?ng nh?n di?n và lo?i b? l?ng phí trong s?n xu?t, bao g?m: s?n ph?m l?i, s?n xu?t th?a, ch? ??i, v?n chuy?n hay di chuy?n kh?ng c?n thi?t, t?n kho quá m?c, thao tác, c?ng ?o?n th?a… ??n nghiên c?u, s?p x?p l?i h? th?ng máy móc, day chuy?n, quy trình m?t cách khoa h?c; c?i t?o, nang c?p nhà x??ng; c?i ti?n c?ng ngh?, thi?t b?; sáng ki?n k? thu?t nang cao n?ng su?t, ch?t l??ng s?n ph?m. ??n nay ?? có 5.489 c?i ti?n và 828 sáng ki?n k? thu?t ???c th?c hi?n, tiêu bi?u m?t s? nhà máy có nhi?u sáng ki?n, c?i ti?n nh?: C? khí, Gia c?ng thép, Khu?n, Gh? ? t?,... Qua ?ó, ?? góp ph?n gia t?ng hi?u qu? s?n xu?t, c?i thi?n ?i?u ki?n làm vi?c, ??c bi?t ?? hình thành v?n hóa c?i ti?n trong m?i cán b?, nhan viên.

Thi?t k? gia c?ng và l?p ??t b?ng chuy?n l?p ráp hoàn thi?n t?i NM T?i.JPG

Thi?t k? gia c?ng và l?p ??t c?m cán ??nh hình 50x50 m?i hàn gi?a c?nh - NM Thép 2.jpg

Thi?t k? và gia c?ng thi?t b? t? ??ng c?t vi?n nh?a gh? - NM n?i th?t.jpg 

Hi?n nay, các nhà máy, ??n v? t?i THACO Chu Lai ti?p t?c ??y m?nh th?c hi?n Kaizen m?t cách hi?u qu?, t?p trung c?i ti?n và nghiên c?u thi?t k? các thi?t b? m?i, ?ng d?ng c?ng ngh? m?i ?? ??y nhanh ti?n ?? áp d?ng s? hóa và t? ??ng hóa trong s?n xu?t và qu?n tr?. Kaizen là m?t hành trình và kh?ng ph?i là ?i?m ??n, ?? áp d?ng thành c?ng lu?n ?òi h?i s? cam k?t t? l?nh ??o, qu?n ly và n? l?c kh?ng ng?ng c?a m?i CBNV.

MINH TH?