phóng l?n
thu nh?
V?n phòng TP. H? Chí Minh t? ch?c khám s?c kh?e n?m 2020
25/11/2020 8:31:45 SA
Ch??ng trình khám s?c kh?e ??nh k? n?m 2020 cho V?n phòng TP. H? Chí Minh c?a THACO b?t ??u vào ngày 24/11, ???c ph?i h?p t? ch?c cùng v?i B?nh vi?n Hoàn M? Sài Gòn.
_DSC9083 - EDIT.jpg

B?t ??u ch??ng trình là 3 bu?i sáng l?y máu xét nghi?m và ch?p X-quang vào các ngày 24, 25, 26/11 t?i H?i tr??ng Sales Gallery, s? 12 Mai Chí Th?, Qu?n 2.

_DSC9068.jpg

_DSC9070.JPG

_DSC9079.JPG

Sau ?ó, vi?c khám t?ng quát s? ???c t? ch?c t? ngày 01/12 ??n ngày 04/12/2020, bao g?m các danh m?c nh? r?ng hàm m?t, tai m?i h?ng, m?t, da li?u, huy?t áp, ki?m tra ch?c n?ng các c? quan tim, gan, th?n…

Vi?c t? ch?c khám s?c kh?e ??nh k? hàng n?m cho CBNV th? hi?n trách nhi?m và s? quan tam c?a Ban l?nh ??o THACO ??i v?i s?c kh?e ng??i lao ??ng, giúp ng??i lao ??ng phát hi?n, phòng ng?a b?nh và ?i?u tr? k?p th?i b?nh t?t n?u có.
THACO GROUP