phóng l?n
thu nh?
Thaco Chu Lai ?ào t?o nang cao n?ng l?c, k? n?ng cho CBNV
13/11/2020 10:34:59 SA
?ào t?o là yêu c?u t?t y?u trong chi?n l??c phát tri?n ngu?n nhan l?c c?a c?ng ty. Ho?t ??ng ?ào t?o t?i Thaco Chu Lai trong nh?ng n?m qua ?? góp ph?n quan tr?ng nang cao n?ng l?c, k? n?ng cho ??i ng? CBNV, ?áp ?ng yêu c?u phát tri?n ngày càng cao c?a c?ng ty theo chi?n l??c ?a ngành v?i quy m? l?n.

 H?i th?o m? ph?ng trong tính toán thi?t k? ? t?, máy n?ng nghi?p và thi?t b? c? khí (1).JPG

Xu?t phát t? yêu c?u th?c t? và chi?n l??c phát tri?n c?a c?ng ty, th?i gian qua, Tr??ng Cao ??ng THACO ?? ph?i h?p v?i các nhà máy, ??n v? t?i Thaco Chu Lai t? ch?c hàng tr?m chuyên ?? ?ào t?o nang cao ki?n th?c, k? n?ng cho ??i ng? CBNV.

H?i th?o m? ph?ng trong tính toán thi?t k? ? t?, máy n?ng nghi?p và thi?t b? c? khí (2).JPG

L?p ?ào t?o ph?n m?m NX.JPEG

?ào t?o chuyên m?n t?p trung vào các ki?n th?c v? c?ng ngh? ? t?, máy kéo; t? ??ng hóa, s? hóa; ki?n th?c v? s?n ph?m; các ph?n m?m thi?t k?; xay d?ng và qu?n tr? c?u trúc giá thành… ?ào t?o nghi?p v? qu?n tr? bao g?m: qu?n tr? s?n xu?t, qu?n tr? ngu?n nhan l?c, qu?n tr? tài chính, qu?n tr? th??ng hi?u - marketing, qu?n tr? ch?t l??ng toàn di?n, qu?n tr? tinh g?n, nh?n di?n và lo?i b? l?ng phí… ??ng th?i, CBNV c?ng ???c trau d?i k? n?ng m?m th?ng qua các khóa ?ào t?o v? k? n?ng giao ti?p, thuy?t trình, ?àm phán, làm vi?c t?p th?, k? n?ng l?p k? ho?ch, qu?n ly th?i gian, gi?i quy?t v?n ?? và ra quy?t ??nh, k? n?ng vi tính, ti?ng Anh…

L?p ?ào t?o tiêu chu?n IATF 16949 trong ngành ? t?(1).jpg

??c bi?t, ?? t?o ?i?u ki?n cho CBNV t?i các nhà máy ???c nang cao trình ??, Tr??ng Cao ??ng THACO ?? xay d?ng ch??ng trình liên th?ng t? trình ?? S? c?p lên Trung c?p, t? Trung c?p lên Cao ??ng ? các ngành ngh? nh? c?ng ngh? ? t?, hàn, c?t g?t kim lo?i… và t? ch?c ?ào t?o theo hình th?c v?a làm v?a h?c.

L?p ?ào t?o ph??ng pháp l?p k? ho?ch.jpg

Thống kê xổ số miền bắcTr??ng c?ng liên k?t v?i các tr??ng ??i h?c: C?ng nghi?p Hà N?i, S? ph?m k? thu?t V?nh Long, Bách khoa ?à N?ng ?? ?ào t?o k? s? th?c hành, cao h?c. ??ng th?i, ph?i h?p v?i các ??n v? ?ào t?o có uy tín nh? ch??ng trình B? phóng Vi?t Nam Digital 4.0, c?ng ty TNHH UPVIET, c?ng ty SEGULA Technologies và các tr??ng ??i h?c… t? ch?c các h?i th?o chuyên ?? và các l?p ?ào t?o nang cao n?ng l?c cho CBNV.

Ch??ng trình ?ào t?o v?i n?i dung bám sát th?c ti?n s?n xu?t kinh doanh, ph??ng pháp gi?ng d?y hi?n ??i, ?u tiên các hình th?c ho?t ??ng nhóm, thuy?t trình, ph?n bi?n, x? ly tình hu?ng… ?? ?em l?i hi?u qu? cao. Sau m?i chuyên ??, Tr??ng th??ng l?y y ki?n góp y c?a h?c viên ?? ?i?u ch?nh, nang c?p ch??ng trình, n?i dung ?ào t?o.

L?p ?ào t?o tiêu chu?n IATF 16949 trong ngành ? t?(2).jpg

Trong 5 n?m qua ?? có 55.000 l??t CBNV các ??n v? t?i Thaco Chu Lai ???c ?ào t?o, b?i d??ng nang cao n?ng l?c chuyên m?n, k? n?ng và nghi?p v? qu?n tr?. Riêng 10 tháng ??u n?m 2020 ?? có h?n 4.400 l??t CBNV ???c ?ào t?o v?i g?n 60 chuyên ??.

Bên c?nh các khóa ?ào t?o c?a tr??ng Cao ??ng THACO, các nhà máy còn th??ng xuyên t? ch?c các l?p ?ào t?o, chia s? kinh nghi?m t?i ??n v?, qua ?ó giúp CBNV gia t?ng t??ng tác và k?t n?i, giúp nang cao hi?u qu? c?ng vi?c, x? ly t?t các tình hu?ng phát sinh trong th?c t? s?n xu?t.

L?p ?ào t?o tài chính cho l?nh ??o.JPG

Th?i gian t?i, các ??n v?, nhà máy t?i Thaco Chu Lai ti?p t?c t? ch?c các l?p ?ào t?o, ??c bi?t là ?ào t?o v? qu?n tr?, v? s? hóa và t? ??ng hóa, kinh doanh và marketing ?? nang cao n?ng l?c cho ??i ng? nhan s?, ?áp ?ng yêu c?u phát tri?n c?a c?ng ty.

MINH TH?