phóng l?n
thu nh?
Ch??ng trình ?ào t?o t? v?n bán hàng xe Kia, Mazda mi?n B?c
13/11/2020 1:54:32 CH
Tu?n qua, ch??ng trình ?ào t?o dành riêng cho TVBH m?i xe Kia – Mazda ?? ???c t? ch?c v?i s? tham gia c?a 62 TVBH xe Kia và 68 TVBH xe Mazda ??n t? các chi nhánh t?i mi?n B?c.

Dao tao.6 edit.jpg

Tu?n qua, ch??ng trình ?ào t?o dành riêng cho TVBH m?i xe Kia – Mazda ?? ???c t? ch?c v?i s? tham gia c?a 62 TVBH xe Kia và 68 TVBH xe Mazda ??n t? các chi nhánh t?i mi?n B?c.

Dao tao.2.JPG

T?i bu?i ?ào t?o, các TVBH ?? ???c tìm hi?u v? Thaco Group, Thaco Auto và v?n hóa Thaco. V? th??ng hi?u xe Mazda, các TVBH ???c gi?i thi?u v? t?m nhìn th??ng hi?u Mazda, l?ch s? phát tri?n th??ng hi?u Mazda, c?u trúc th??ng hi?u th? h? S?n ph?m 6.5, chi?n l??c phát tri?n th??ng hi?u Mazda & th? h? S?n ph?m 7.0. V? th??ng hi?u xe Kia, các TVBH ???c gi?i thi?u t?ng quan v? th??ng hi?u Kia, quá trình h?p tác và phát tri?n Thaco & Kia, chi?n l??c kinh doanh th??ng hi?u Kia, kinh doanh theo s?n ph?m xe du l?ch Kia. ??c bi?t, các TVBH c?a c? 2 th??ng hi?u xe ?? ???c hi?u h?n v? quy trình 10 b??c bán hàng.

Dao tao.1.JPEG

Dao tao.5.JPG

Thống kê xổ số miền bắcCu?i bu?i ?ào t?o các chuyên gia ?? gi?i ?áp t?t c? nh?ng cau h?i th?c m?c c?a h?c viên tr??c nh?ng tình hu?ng x?y ra trong quá trình làm vi?c mà các TVBH g?p ph?i.

THACO GROUP