phóng l?n
thu nh?
Phóng s? ?nh: S?n xu?t xe minibus Iveco Daily theo tiêu chu?n Chau ?u
21/11/2020 10:19:22 SA
Th?c hi?n chi?n l??c “Tham gia chu?i giá tr? toàn c?u v?i các th??ng hi?u ? t? qu?c t? s?n xu?t t?i Vi?t Nam”, THACO ?? h?p tác v?i các t?p ?oàn ? t? l?n trên th? gi?i. Trong ?ó, THACO và t?p ?oàn IVECO ?? thi?t k? và s?n xu?t s?n ph?m minibus Iveco Daily ph?c v? th? tr??ng trong n??c và xu?t kh?u sang các n??c ASEAN. Minibus Iveco Daily ???c s?n xu?t trên day chuy?n, thi?t b? hi?n ??i ?áp ?ng yêu c?u nghiêm ng?t v? k? thu?t, quy trình s?n xu?t và tiêu chu?n ch?t l??ng chau ?u.
Hình 1. Nhà máy Bus THACO.JPG

Bus Thaco t?i Chu Lai là nhà máy s?n xu?t l?p ráp xe bus có quy m? l?n nh?t ??ng Nam á. 
Nhà máy có di?n tích 17 ha, c?ng su?t 20.000 xe/n?m (8.000 bus và 12.000 mini bus). 

Day chuy?n hàn b?m body mini bus ???c ??u t? các thi?t b? hi?n ??i, t? ??ng v?i ?? chính xác cao.

Hình 2. Tr?m hàn b?m xe minibus Iveco.JPG

Day chuy?n hàn b?m than v? minibus Iveco Daily.

Hình 3. Tr?m hàn hoàn thi?n xe Minibus Iveco (2).JPG

K? thu?t viên ki?m tra các m?i hàn than v? minibus Iveco Daily t?i day chuy?n hàn hoàn thi?n.

Day chuy?n s?n t?nh ?i?n (ED) v?n hành t? ??ng và trang b? h? th?ng ki?m soát th?ng s? k? thu?t hi?n ??i; day chuy?n s?n màu s? d?ng c?ng ngh? s?n 1K và ???c s?y ? nhi?t ?? lên ??n 160°C giúp nang cao ch?t l??ng b? m?t s?n.

Hình 4. Day chuy?n s?n nhúng ED Minibus Iveco.jpg

Day chuy?n s?n t?nh ?i?n (ED).

Hình 5. Phòng s?y s?n màu Minibus Iveco.jpg

Phòng s?y s?n màu.

Day chuy?n l?p ráp hoàn thi?n v?i h? th?ng b?ng chuy?n (conveyor) t? ??ng, các tay máy l?p ráp và h? th?ng di chuy?n v?t t? linh ki?n ??n v? trí l?p ráp b?ng xe t? hành AGV. 

Hình 6. Tr?m l?p ráp n?i th?t xe Minibus Iveco.JPG

Tr?m l?p ráp n?i th?t minibus Iveco Daily.

Hình 7. Tr?m l?p ráp hoàn thi?n Minibus Iveco.JPG

Tr?m l?p ráp hoàn thi?n.

S?n ph?m tr??c khi xu?t x??ng ???c ki?m tra nghiêm ng?t b?i h? th?ng ki?m soát ch?t l??ng ???c k?t n?i tr?c tuy?n v?i h? th?ng server c?a IVECO t?i Y và ???c ki?m tra trên ???ng th? có chi?u dài 2,4 km, m? ph?ng ??y ?? các ??a hình th?c t?, ?áp ?ng các quy ??nh hi?n hành.

Hình 9. Tr?m ki?m tra tr??c khi giao xe Minibus Iveco.JPG

Tr?m ki?m tra am l??ng, còi, ?? ?n, c??ng ?? sáng ?èn pha.

Hình 9. Xe mini-bus Iveco Daily ???c th? nghi?m trên ???ng th?..jpg

Iveco Daily ???c th? nghi?m trên ???ng th?.

Hình 10. 2 phiên b?n xe Mini bus Iveco Daily 16 ch? và 19 ch?-2.jpg

Iveco Daily g?m 2 phiên b?n Iveco Daily 16 ch? và 19 ch?. ?ay là s?n ph?m ??u tiên trong phan khúc mini bus t?i Vi?t Nam ???c trang b? các tính n?ng v? c?ng ngh? v??t tr?i, mang ??n tr?i nghi?m ??c ?áo, hoàn toàn khác bi?t và ?áp ?ng t?i ?a nhu c?u c?a khách hàng trong phan khúc mini bus cao c?p. 

H?u Quy - Minh Th?