phóng l?n
thu nh?
THACO 5 n?m ??ng hành cùng ch??ng trình “H?c trò x? Qu?ng”
12/11/2020 2:48:59 CH
Sáng ngày 08/11 t?i tr??ng THPT chuyên Nguy?n B?nh Khiêm (thành ph? Tam K?, t?nh Qu?ng Nam) ?? di?n ra ch??ng trình chung k?t gameshow “H?c trò x? Qu?ng” n?m 2020 do ?ài Phát thanh - Truy?n hình ph?i h?p v?i S? Giáo d?c và ?ào t?o Qu?ng Nam t? ch?c. 

 _MG_8617.JPG

?ay là n?m th? 5 THACO ??ng hành cùng ch??ng trình v?i t? cách là nhà tài tr? chính, v?i t?ng giá tr? tài tr? ??n nay g?n 1,8 t? ??ng.

_MG_8649.JPG

 _MG_8495.JPG

 “H?c trò x? Qu?ng” là ch??ng trình ?? cho các em h?c sinh phát huy trí tu?, qua ?ó b?i d??ng và khuy?n khích phát tri?n tài n?ng tr? c?a ??t n??c. ?ay là m?t gameshow h?p d?n và có y ngh?a thi?t th?c dành cho các em h?c sinh THPT, ???c ví nh? “???ng lên ??nh Olimpya” t?i Qu?ng Nam. Ch??ng trình kh?ng ch? trang b? nh?ng ki?n th?c b? ích trong nhi?u l?nh v?c mà còn rèn luy?n cho các em s? t? tin, k? n?ng giao ti?p và ?ng x?.

1.jpg

_MG_8384.JPG

??i di?n l?nh ??o Thaco Chu Lai, ?ng ?oàn ??t Ninh - Giám ??c ?i?u hành S?n xu?t l?p r?p & Xu?t kh?u ? t? ?? tham d? bu?i chung k?t và trao gi?i cho thí sinh. “Chúng t?i hy v?ng ch??ng trình s? ngày càng thu hút và t?o hi?u ?ng lan t?a h?n n?a, ti?p t?c kh?i d?y và nu?i d??ng tinh th?n hi?u h?c, khát khao khám phá và chinh ph?c tri th?c c?a th? h? t??ng lai t?i m?nh ??t Qu?ng Nam v?n có truy?n th?ng là “??t h?c”, x? “Ng? ph?ng t? phi”. Th?ng qua ch??ng trình, chúng t?i c?ng k? v?ng th? h? tr? h?m nay s? ???c “truy?n l?a” và y th?c h?n v? trách nhi?m c?a mình ??i v?i s? phát tri?n c?a ??t n??c, quê h??ng”, ?ng ?oàn ??t Ninh chia s?.

MINH TH?