phóng l?n
thu nh?
26/11/2020 11:24:03 SA
T?i 25/11/2020 t?i Nhà hát L?n Hà N?i, 124 doanh nghi?p ??t Th??ng hi?u Qu?c gia (Vietnam Value) trong ?ó có THACO ?? ???c H?i ??ng Th??ng hi?u Qu?c gia t?n vinh. Nh? v?y, THACO ?? s? h?u danh hi?u này 5 k? liên t?c: 2012, 2014, 2016, 2018 và 2020.
25/11/2020 8:31:45 SA
Ch??ng trình khám s?c kh?e ??nh k? n?m 2020 cho V?n phòng TP. H? Chí Minh c?a THACO b?t ??u vào ngày 24/11, ???c ph?i h?p t? ch?c cùng v?i B?nh vi?n Hoàn M? Sài Gòn.
25/11/2020 9:39:45 SA
Nhan Ngày Nhà giáo Vi?t Nam 20/11/2020, THACO ?? có nhi?u ho?t ??ng th? hi?n t?m lòng tri an ??n các th?y c? giáo, nh?ng ng??i ?? c?ng hi?n cho s? nghi?p giáo d?c.
23/11/2020 10:26:18 SA
Kaizen là m?t tri?t ly trong qu?n ly, ???c áp d?ng nh?m gia t?ng hi?u qu? c?ng vi?c. T? th?c t? s?n xu?t và tinh th?n Kaizen “c?i ti?n liên t?c”, CBNV THACO Chu Lai ?? tích c?c nghiên c?u, tìm tòi nh?ng cách làm m?i ?? nang cao n?ng su?t, ch?t l??ng s?n ph?m, góp ph?n gia t?ng n?ng l?c c?nh tranh c?a c?ng ty.
21/11/2020 10:19:22 SA
Th?c hi?n chi?n l??c “Tham gia chu?i giá tr? toàn c?u v?i các th??ng hi?u ? t? qu?c t? s?n xu?t t?i Vi?t Nam”, THACO ?? h?p tác v?i các t?p ?oàn ? t? l?n trên th? gi?i. Trong ?ó, THACO và t?p ?oàn IVECO ?? thi?t k? và s?n xu?t s?n ph?m minibus Iveco Daily ph?c v? th? tr??ng trong n??c và xu?t kh?u sang các n??c ASEAN. Minibus Iveco Daily ???c s?n xu?t trên day chuy?n, thi?t b? hi?n ??i ?áp ?ng yêu c?u nghiêm ng?t v? k? thu?t, quy trình s?n xu?t và tiêu chu?n ch?t l??ng chau ?u.
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ?