• THACO khai tr??ng t? h?p showroom 3 th??ng hi?u BMW-MINI-BMW MOTORRAD t?i TP.HCM.
 • 09/07/2019
THACO khai tr??ng t? h?p showroom 3 th??ng hi?u BMW-MINI-BMW MOTORRAD t?i TP.HCM.
BMW X7 th? h? I và BMW X5 hoàn toàn m?i ?? có m?t ? Vi?t Nam.
Tài li?u ?ính kèm
TCBC_Khai truong to hop SR BMW Sala.docx DOCX32,48KB
 • THACO khánh thành Nhà máy s?n xu?t Máy n?ng nghi?p
 • 22/02/2018
Ngày 21/2/2018, t?i Khu ph?c h?p c? khí ? t? Chu Lai - Tr??ng H?i thu?c Khu KTM Chu Lai, t?nh Qu?ng Nam, C?ng ty C? ph?n ? t? Tr??ng H?i (THACO) ?? t? ch?c l? khánh thành Nhà máy s?n xu?t Máy n?ng nghi?p Thaco.
Tài li?u ?ính kèm
TCBC khanh thanh nha may san xuat may nong nghiep.doc DOC150,50KB
 • THACO ra m?t xe MINI Countryman hoàn toàn m?i
 • 31/01/2018
Ngày 30/1/2018, t?i Thành ph? H? Chí Minh, MINI chau á và THACO ??ng t? ch?c l? ra m?t dòng xe MINI Countryman m?i, ?ay là m?u xe l?n nh?t và linh ho?t nh?t trong l?ch s? 58 n?m c?a th??ng hi?u MINI.
Tài li?u ?ính kèm
TCBC MINI Countryman.docx DOCX74,63KB
 • T?p ?oàn BMW chau á và THACO gi?i thi?u th??ng hi?u BMW và MINI t?i Vi?t Nam
 • 22/01/2018
T?p ?oàn BMW chau á và THACO gi?i thi?u th??ng hi?u BMW và MINI t?i Vi?t Nam.
BMW Motorrad và THACO gi?i thi?u m? t? BMW t?i Vi?t Nam.

Tài li?u ?ính kèm
22.1 Thong Cao Bao Chi BMW THACO.docx DOCX47,36KB
 • Khách hàng Ph?m Th? H?ng L?i ch? xe Mazda 2 ??a th?ng tin kh?ng chính xác v? s? c? h? h?ng ??ng c?
 • 04/01/2018
THACO th?ng tin r? ràng v? s? vi?c
Tài li?u ?ính kèm
TCBC MAZDA2_final.docx DOCX4982,79KB
 • T?p ?oàn BMW ky Th? ng? y v?i THACO
 • 14/09/2017
T?p ?oàn BMW ky Th? ng? y v?i nhà ??u t? m?i t?i Vi?t Nam
Tài li?u ?ính kèm
T?p ?oàn BMW ky Th? ng? y v?i nhà ??u t? m?i t?i Vi?t Nam PDF267,93KB
 • THACO bàn giao xe bus ng?m c?nh 2 t?ng cho T?p ?oàn Empire
 • 12/07/2017
Ngày 11/07/2017, THACO ?? chính th?c bàn giao 12 xe bus hai t?ng mui tr?n Coco City Tour cho t?p ?oàn Empire. ?ay là lo?i xe bus chuyên d?ng ph?c v? cho du l?ch, ph??ng ti?n này khá ph? bi?n và quen thu?c v?i du khách khi ??n London, Berlin, Barcelona hay H?ng K?ng, Th??ng H?i, Singapore…
Tài li?u ?ính kèm
 • Mazda kh?ng ??nh xe Mazda3 và Mazda6 t?i Vi?t Nam kh?ng b? l?i phanh tay
 • 06/07/2017
Liên quan ??n vi?c tri?u h?i h?n 200.000 xe Mazda3 ???c s?n xu?t n?m 2014 ??n 2016 và Mazda6 t? 2014 ??n 2015 t?i th? tr??ng B?c M? do h? th?ng phanh tay (c? khí) ho?t ??ng kh?ng ?úng, t?p ?oàn Mazda Nh?t B?n ?? ra th?ng tin chính th?c và kh?ng ??nh xe Mazda3, Mazda6 t?i Vi?t Nam hoàn toàn kh?ng x?y ra hi?n t??ng này.
Tài li?u ?ính kèm
 • THACO ?? trao t?ng nhi?u xe cho các ch??ng trình x? h?i - t? thi?n
 • 11/03/2017
Sau khi báo ??i ?oàn K?t và báo N?ng Nghi?p Vi?t Nam ??ng bài “Tr??ng H?i - Thaco t?ng 7 xe cho Qu?ng Nam”, Thaco phát hành TCBC theo ?ó ?ng Nguy?n M?t, Giám ??c Truy?n th?ng Thaco cho bi?t: “Là nhà s?n xu?t - l?p ráp và kinh doanh ? t? l?n nh?t Vi?t Nam, m?i n?m Thaco dành hàng ch?c t? ??ng vì m?c ?ích t? thi?n, c?ng ??ng x? h?i, trong ?ó bao g?m vi?c t?ng các s?n ph?m là xe ? t? do Thaco s?n xu?t, l?p ráp và phan ph?i”. Trong ch??ng trình có tên g?i “Chung tay vì c?ng ??ng - Th? hi?n trách nhi?m x? h?i”, bên c?nh s? ti?n ?? trao hàng tr?m t? ??ng t? n?m 2011 ??n nay, Thaco còn trao t?ng 1 chi?c xu?ng CQ cho H?i quan Tr??ng Sa và 25 chi?c xe bus và xe du l?ch cho các h?i, tr??ng ??i h?c, ?oàn ngh? thu?t và các ??n v? khác, c? th?:
Tài li?u ?ính kèm
TCBC_Thaco_trao_tang_xe DOCX17,75KB
 • TCBC v? vi?c xe Bus nhanh BRT
 • 10/03/2017
Tài li?u ?ính kèm
TCBC_THACO_KTBRT.docx DOCX39,48KB
 • Thaco trao t?ng xe Thaco TB82S cho tr??ng ??i h?c C?ng ngh? Giao th?ng V?n t?i
 • 18/11/2016
Sáng ngày 18/11/2016, t?i Hà N?i, C?ng ty c? ph?n ? t? Tr??ng H?i (Thaco) ?? trao t?ng cho Tr??ng ??i h?c C?ng ngh? Giao th?ng V?n t?i chi?c xe Thaco TB82S, 34 ch?, tr? giá 1.580.000.000 ??ng (m?t t? n?m tr?m tám m??i tri?u ??ng). ?ng Nguy?n M?t - Giám ??c Truy?n th?ng Thaco ?? ??i di?n c?ng ty tham d? ch??ng trình và trao t?ng.
Tài li?u ?ính kèm
TCBC_Thaco trao xe cho tr??ng ?H CN_GTVT DOCX34,87KB
 • Th?ng báo tri?u h?i xe MAZDA2 ?? ki?m tra và kh?c ph?c hi?n t??ng sáng ?èn báo ki?m tra ??ng c?
 • 21/10/2016
C?ng ty C? ph?n ? t? Tr??ng H?i (THACO) th?ng báo tri?u h?i 4.809 xe Mazda2 s? d?ng ??ng c? Skyactiv 1.5L, bao g?m c? hai phiên b?n 4 c?a (sedan) và 5 c?a (hatchack), ???c l?p ráp t?i nhà máy Vina-Mazda có th?i gian s?n xu?t t? ngày 15/07/2015 ??n ngày 26/09/2016 ?? ki?m tra kh?c ph?c hi?n t??ng sáng ?èn báo ki?m tra ??ng c?. Th?i gian b?t ??u th?c hi?n ch??ng trình t? ngày 28/11/2016, th?i gian d? ki?n k?t thúc vào ngày 31/12/2017.
Tài li?u ?ính kèm
Th?ng báo tri?u h?i MAZDA2 PDF177,15KB
 • Tri?n l?m ? t? Vi?t Nam 2016 - THACO gi?i thi?u nh?ng s?n ph?m ???c yêu thích nh?t c?a hai th??ng hi?u KIA và MAZDA
 • 05/10/2016
Ngày 5/10/2016, t?i Trung tam tri?n l?m qu?c t? (ICE) s? 91 Tr?n H?ng ??o, Q. Hoàn Ki?m, Hà N?i, Tri?n l?m ? t? Vi?t Nam 2016 l?n th? 12 do Hi?p h?i các nhà s?n xu?t ? t? Vi?t Nam (VAMA) t? ch?c t? ngày 5/10 ??n ngày 9/10/2016 chính th?c khai m?c v?i s? tham d? c?a 13 thành viên VAMA và các doanh nghi?p c?ng nghi?p ph? tr?. C?ng ty c? ph?n ? t? Tr??ng H?i (THACO) t? ch?c h?p báo và gi?i thi?u các dòng s?n ph?m ?n t??ng v? thi?t k? và c?ng ngh? c?a 2 th??ng hi?u ???c yêu thích nh?t Kia và Mazda.
Tài li?u ?ính kèm
TCBC Thaco Tham du MTS 2016 DOCX50,83KB
 • Khai tr??ng tuy?n hàng h?i (container) Hàn Qu?c - Chu Lai & Kh?i c?ng m? r?ng C?ng Chu Lai - Tr??ng H?i (B?n s? 1, Tam Hi?p - K? Hà)
 • 05/08/2016
Ngày 05/8/2016, t?i KCN C?ng - H?u c?n c?ng Chu Lai - Tr??ng H?i (Qu?ng Nam), C?ng ty C? ph?n ? t? Tr??ng H?i (THACO) ?? t? ch?c L? khai tr??ng tuy?n hàng h?i (container) Hàn Qu?c - Chu Lai & Kh?i c?ng m? r?ng C?ng Chu Lai - Tr??ng H?i (B?n s? 1, Tam Hi?p - K? Hà). Tham d? bu?i l?, có ?ng Nguy?n Xuan Sang - C?c tr??ng C?c Hàng h?i Vi?t Nam; ?ng Nguy?n Ng?c Quang - Bí th? T?nh ?y, Ch? t?ch H?ND; ?ng Phan Vi?t C??ng - ?y viên TW ??ng, Phó Bí th? th??ng tr?c T?nh ?y; ?ng ?inh V?n Thu - Phó Bí th? T?nh ?y, Ch? t?ch UBND cùng l?nh ??o UBND, các S? - Ban - Ngành thu?c t?nh, huy?n Núi Thành. V? phía ??i tác, h?ng tàu, có ?ng Hong Moo Sun – Phó T?ng giám ??c Kinh doanh Kia Motor khu v?c Chau á - Thái Bình D??ng; ?ng Sun Yong Li - T?ng Giám ??c H?ng tàu SITC cùng ??i di?n các nhà ??u t?, doanh nghi?p ?ang ho?t ??ng t?i Khu Kinh t? m? Chu Lai. H?n 60 phóng viên báo, ?ài th??ng trú t?i khu v?c Qu?ng Nam - ?à N?ng c?ng ?? ??n tham d? và ??a tin t?i s? ki?n.
Tài li?u ?ính kèm
TCBC khai tr??ng tuy?n hàng h?i và m? r?ng c?ng CL-TH DOCX36,01KB
 • Thaco ra m?t Kia Quoris Sedan h?ng sang c? l?n cao c?p
 • 27/06/2016
Tháng 06/2016, C?ng ty CP ? t? Tr??ng H?i (THACO) chính th?c ra m?t xe sedan h?ng sang c? l?n cao c?p Kia Quoris v?i s? k?t h?p hoàn h?o gi?a thi?t k? ??ng c?p, n?i th?t r?ng r?i, sang tr?ng, an toàn hàng ??u và c?ng ngh? hi?n ??i b?c nh?t. ?ay c?ng là m?u sedan c? l?n ??u tiên c?a th??ng hi?u Kia trang b? h? th?ng d?n ??ng c?u sau tiên ti?n. Xe ???c gi?i thi?u và tr?ng bày t?i các showroom Kia trên toàn qu?c.
Tài li?u ?ính kèm
Thaco ra m?t Kia Quoris Sedan h?ng sang c? l?n cao c?p DOCX44,85KB
 • THACO gi?i thi?u Kia Cerato th? h? m?i v?i nhi?u ?u ?i?m v??t tr?i
 • 09/05/2016
Trong 2 ngày (07 và 08/05/2016), C?ng ty CP ? t? Tr??ng H?i (THACO) chính th?c ra m?t th? h? ti?p theo c?a K3 là Kia Cerato v?i hàng lo?t nh?ng ?u ?i?m v??t tr?i. Xe s? ???c ra m?t ??ng lo?t t?i các showroom Kia (Hà N?i, Tp.HCM, H?i Phòng, ?à N?ng, C?n Th?) và ???c tr?ng bày trên toàn qu?c. Khách hàng mua xe trong th?i ?i?m này s? nh?n ???c nhi?u ?u ??i ??c bi?t. Vi?t Nam là th? tr??ng ??u tiên trong khu v?c ??ng Nam á ???c T?p ?oàn Kia Motors l?a ch?n ra m?t m?u xe Kia Cerato hoàn toàn m?i. 
Tài li?u ?ính kèm
THACO gi?i thi?u Kia Cerato m?i DOCX22,78KB
 • C?ng ty ? t? t?i Chu Lai - Tr??ng H?i tri?u h?i thay th? 4 linh ki?n trên xe Thaco Auman C2400/P230-MB1
 • 06/05/2016
Tài li?u ?ính kèm
C?ng v?n 1835 DKVN v? xe Auman C2400A PDF291,96KB
Th?ng cáo báo chí tri?u h?i xe Thaco Auman DOCX33,74KB
 • H?n 30 ngàn t? ??ng m? r?ng KCN C? khí ? t? Chu Lai - Tr??ng H?i
 • 28/04/2016
Ngày 24/4/2016, ?y ban nhan dan t?nh Qu?ng Nam và C?ng ty c? ph?n ? t? Tr??ng H?i ?? t? ch?c L? kh?i c?ng Khu c?ng nghi?p c? khí ? t? Chu Lai - Tr??ng H?i m? r?ng và 2 tuy?n ???ng n?i t? C?ng Tam Hi?p ??n ???ng Cao t?c và Khu c?ng nghi?p.  
Tài li?u ?ính kèm
Th?ng cáo báo chí L? kh?i c?ng DOCX22,21KB
 • THACO t? ch?c ??i h?i c? ??ng th??ng niên n?m 2016
 • 28/04/2016
Ngày 22/4/2016, t?i Khách s?n New World (76 Lê Lai, B?n Nghé, Q.1, Tp. HCM), C?ng ty CP ?t? Tr??ng H?i (THACO) ?? t? ch?c ??i h?i c? ??ng th??ng niên n?m 2016. ??i h?i ?? báo cáo k?t qu? ho?t ??ng s?n xu?t kinh doanh n?m 2015 và k? ho?ch s?n xu?t kinh doanh n?m 2016. Theo ?o?, kê? hoa?ch doanh s? bán ra c?a THACO n?m 2016 s? là 112.336 xe, t??ng doanh thu 71.735 ty? ???ng va? ?o?ng go?p va?o ngan sách Nha? n???c 20.018 ty? ???ng. 
Tài li?u ?ính kèm
Th?ng cáo báo chí ??i h?i c? ??ng THACO 2016 DOCX35,77KB
 • Thaco gi?m giá xe lên ??n 40 tri?u ??ng
 • 28/04/2016
V?a qua T?t Nguyên ?án m?t tu?n, C?ng ty c? ph?n ? t? Tr??ng H?i (Thaco) ?? c?ng b? ch??ng trình gi?m giá ??c bi?t cho xe Mazda và xe t?i trên toàn qu?c t? 4 tri?u ??n 41 tri?u ??ng (t??ng ???ng 1- 2% so v?i giá bán n?m 2015). 
Tài li?u ?ính kèm
THACO gi?m giá ??ng lo?t xe du l?ch và xe th??ng m?i DOCX16,81KB
 • L? k? ni?m 3 n?m h?p tác chi?n l??c THACO - MAZDA gi?i thi?u m?u xe MAZDA3 hoàn toàn m?i
 • 11/12/2014
Ngày 9/12/2014 t?i Trung tam h?i ngh? Qu?c Gia (Hà N?i), C?ng ty c? ph?n ?t? Tr??ng H?i (THACO) và t?p ?oàn Mazda Nh?t B?n ?? t? ch?c “L? k? ni?m 3 n?m h?p tác chi?n l??c Thaco - Mazda” ?? ghi nh?n nh?ng thành c?ng trong m?i quan h? h?p tác gi?a Thaco và Mazda trong 3 n?m qua, ??ng th?i ?? ra nh?ng k? ho?ch phát tri?n b?n v?ng trong t??ng lai. Bên c?nh ?ó, Thaco c?ng gi?i thi?u ??n khách hàng Vi?t Nam m?u xe Mazda3 hoàn toàn m?i v?i thi?t k? KODO, c?ng ngh? SkyActiv tiên ti?n nh?t c?a t?p ?oàn Mazda.
Tài li?u ?ính kèm
 • THACO t? ch?c ??i h?i c? ??ng th??ng niên 2014
 • 12/05/2014
Ngày 9/5/2014, t?i tr? s? 80 Nguy?n V?n Tr?i, P.8, Q.Phú Nhu?n, TP. HCM, C?ng ty CP ?t? Tr??ng H?i (THACO) ?? t? ch?c ??i h?i c? ??ng th??ng niên n?m 2014. ??i h?i nh?m th?ng qua báo cáo k?t qu? ho?t ??ng s?n xu?t kinh doanh n?m 2013 và k? ho?ch s?n xu?t kinh doanh n?m 2014 c?a C?ng ty (THACO).
Tài li?u ?ính kèm
Th?ng cáo báo chí ??i h?i c? ??ng 2014 DOC89,00KB