phóng l?n
thu nh?
THACO chúc m?ng Ngày Nhà giáo Vi?t Nam
25/11/2020 9:39:45 SA
Nhan Ngày Nhà giáo Vi?t Nam 20/11/2020, THACO ?? có nhi?u ho?t ??ng th? hi?n t?m lòng tri an ??n các th?y c? giáo, nh?ng ng??i ?? c?ng hi?n cho s? nghi?p giáo d?c.
_DSC8672.jpg

Sáng 20/11/2020, Tr??ng THPT Th?ng Nh?t A, Tr?ng Bom, ??ng Nai t? ch?c H?p m?t truy?n th?ng k? ni?m 38 n?m Ngày Nhà giáo Vi?t Nam. T?i s? ki?n, THACO t?ng 40 su?t h?c b?ng tr? giá 100 tri?u ??ng cho các em h?c sinh nghèo hi?u h?c c?a tr??ng.

LTK05764.JPG

Bên c?nh ?ó, THACO c?ng tài tr? 100 tri?u ??ng cho Qu? h?c b?ng c?a ??i h?c S? ph?m K? thu?t Tp. H? Chí Minh ?? h? tr? sinh viên có hoàn c?nh khó kh?n ??t thành tích cao trong h?c t?p và tuyên d??ng sinh viên ??t gi?i th??ng t?i các k? thi trong n??c và qu?c t? n?m h?c 2020 – 2021.

C?ng nhan Ngày Nhà giáo Vi?t Nam 20/11, ?ng Tr?n Bá D??ng - Ch? t?ch THACO ?? g?i hoa chúc m?ng ??n 21 tr??ng ??i h?c, trung h?c ph? th?ng và các th?y c? giáo.
B?O NG?C