phóng l?n
thu nh?
25/11/2020 9:39:45 SA
Nhan Ngày Nhà giáo Vi?t Nam 20/11/2020, THACO ?? có nhi?u ho?t ??ng th? hi?n t?m lòng tri an ??n các th?y c? giáo, nh?ng ng??i ?? c?ng hi?n cho s? nghi?p giáo d?c.
12/11/2020 2:48:59 CH
Sáng ngày 08/11 t?i tr??ng THPT chuyên Nguy?n B?nh Khiêm (thành ph? Tam K?, t?nh Qu?ng Nam) ?? di?n ra ch??ng trình chung k?t gameshow “H?c trò x? Qu?ng” n?m 2020 do ?ài Phát thanh - Truy?n hình ph?i h?p v?i S? Giáo d?c và ?ào t?o Qu?ng Nam t? ch?c. 
21/05/2019 7:53:03 SA
Trong tháng 4/2019, THACO ?? trao t?ng 6 ng?i nhà ??i ?oàn k?t cho ng??i dan t?i t?nh Bình Ph??c.
20/05/2019 5:45:09 CH
Trong 2 ngày 24&25/4, ??ng ?y, C?ng ?oàn và ?oàn thanh niên THACO ?? ??n th?m và t?ng quà cho 5 m? Vi?t Nam anh hùng mà C?ng ty ph?ng d??ng trên ??a bàn huy?n Núi Thành, t?nh Qu?ng Nam.
16/10/2020 5:53:40 CH
Ngày 16/10/2020, C?ng ty CP ? t? Tr??ng H?i (THACO) ?? ?ng h? 3 t? ??ng cho ??ng bào mi?n Trung ?ang b? thi?t h?i n?ng n? do m?a l? th?ng qua Ban c?u tr? - ?y Ban m?t tr?n t? qu?c Vi?t Nam các t?nh Qu?ng Nam, Th?a Thiên Hu?, Qu?ng Tr?, Qu?ng Bình.
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ?