• Th?ng báo: V? ngày ??ng ky cu?i cùng ?? th?c hi?n quy?n tham d? ??i h?i c? ??ng th??ng niên n?m 2020
 • 22/05/2020
Tài li?u ?ính kèm
THONG BAO NGAY CHOT DANH SACH THAM DU DHCD 2020.pdf PDF867,69KB
 • Th?ng báo: V? ngày ??ng ky cu?i cùng ?? th?c hi?n quy?n l?y y ki?n c? ??ng b?ng v?n b?n
 • 30/03/2020
Tài li?u ?ính kèm
01-2020-TB HDQT-THACO.pdf PDF508,10KB
 • Th?ng báo ??ng ky th?c hi?n quy?n l?y y ki?n c? ??ng b?ng v?n b?n
 • 03/09/2019
Tài li?u ?ính kèm
05-2019-TB HDQT-THACO-3.pdf PDF1100,92KB
 • Biên b?n h?p và Ngh? quy?t ??i h?i ??ng c? ??ng Th??ng niên 2019
 • 26/04/2019
Biên b?n h?p và Ngh? quy?t ??i h?i ??ng c? ??ng Th??ng niên 2019
Tài li?u ?ính kèm
Biên b?n h?p ?H?C? Th??ng niên 2019.pdf PDF1140,90KB
Ngh? quy?t ?H?C? Th??ng niên 2019.pdf PDF1682,26KB
 • Th?ng tin ?ng viên v? trí thành viên Ban Ki?m soát nhi?m k? 2019 - 2021 c?a C?ng ty CP ? t? Tr??ng H?i
 • 16/04/2019
Th?ng tin ?ng viên v? trí thành viên Ban Ki?m soát nhi?m k? 2019 - 2021 c?a C?ng ty CP ? t? Tr??ng H?i g?m: ?ng Lê Tr?ng Sánh; ?ng ??ng C?ng Tr?c; Bà Nguy?n Th? Thu Trang.
Tài li?u ?ính kèm
1. CV_?ng viên BKS_Mr. Le Trong Sanh.pdf PDF477,34KB
2. CV_?ng viên BKS_Mr. Dang Cong Truc.pdf PDF498,84KB
3. CV_?ng viên_BKS_Mrs. Nguyen Thi Thu Trang.pdf PDF705,40KB
 • Th?ng tin ?ng viên v? trí thành viên H?QT nhi?m k? 2019 - 2021 c?a C?ng ty CP ? t? Tr??ng H?i
 • 16/04/2019
Th?ng tin ?ng viên v? trí thành viên H?QT nhi?m k? 2019 - 2021 c?a C?ng ty CP ? t? Tr??ng H?i g?m: ?ng Tr?n Bá D??ng; ?ng Nguy?n Hùng Minh; Bà Viên Di?u Hoa; ?ng Cheah Kim Teck; ?ng Stephen Gone; ?ng Ph?m V?n Tài; ?ng Lee Yong Bum; ?ng ?? Xuan Di?n; Bà Nguy?n Thi?n M?; ?ng Nguy?n Phúc Th?nh; ?ng Nguy?n Quang B?o.
Tài li?u ?ính kèm
1. CV_?ng viên v? trí Thành viên H?QT_Mr. Tran Ba Duong.pdf PDF538,46KB
2. CV_?ng viên v? trí Thành viên H?QT_Mr. Nguyen Hung Minh.pdf PDF711,70KB
3. CV_?ng viên v? trí Thành viên H?QT_Mrs. Vien Dieu Hoa.pdf PDF493,60KB
4. CV_?ng viên v? trí Thành viên H?QT_Mr. Cheah Kim Teck.pdf PDF659,22KB
5. CV_?ng viên v? trí Thành viên H?QT_Mr. Stephen Gore.pdf PDF625,21KB
6. CV_?ng viên v? trí Thành viên H?QT_Mr. Pham Van Tai.pdf PDF504,46KB
7. CV_?ng viên v? trí Thành viên H?QT_Mr. Lee Yong Bum.pdf PDF574,65KB
8. CV_?ng viên v? trí Thành viên H?QT_Mr. Do Xuan Dien.pdf PDF490,22KB
9. CV_?ng viên v? trí Thành viên H?QT_Mrs. Nguyen Thien My.pdf PDF586,61KB
10. CV_?ng viên v? trí Thành viên H?QT_Mr. Nguyen Phuc Thinh.pdf PDF523,11KB
11. CV_?ng viên v? trí Thành viên H?QT_Mr. Nguyen Quang Bao.pdf PDF564,62KB
 • Th?ng báo m?i h?p ?HC? th??ng niên n?m 2019
 • 20/04/2019
Th?ng báo m?i h?p ?HC? th??ng niên n?m 2019.
Tài li?u ?ính kèm
TH?NG BáO M?I H?P ?HC? TH??NG NIêN N?M 2019.pdf PDF694,61KB
GI?Y XáC NH?N THAM D? ?HC? 2019.pdf PDF348,32KB
GI?Y ?Y QUY?N ?HC? 2019.pdf PDF510,97KB
 • NQ - H?QT - Phát hành riêng l?
 • 01/02/2019
NQ - H?QT - Phát hành riêng l?
Tài li?u ?ính kèm
NQ HDQT_PHAT HANH RIENG LE.pdf PDF5694,65KB
 • Phi?u l?y y ki?n c? ??ng - Phát hành riêng l?
 • 01/02/2019
Phi?u l?y y ki?n c? ??ng - Phát hành riêng l?
Tài li?u ?ính kèm
PHIEU LAY Y KIEN CD_PHAT HANH RIENG LE.pdf PDF2199,92KB
 • T? trình ?H?C? - Phát hành riêng l?
 • 01/02/2019
T? trình ?H?C? - Phát hành riêng l?
Tài li?u ?ính kèm
TO TRINH DHDCD_PHAT HANH RIENG LE.pdf PDF4629,62KB
 • CBTT phát hành c? phi?u ESOP n?m 2018
 • 09/01/2019
CBTT phát hành c? phi?u ESOP n?m 2018
Tài li?u ?ính kèm
CBTT phat hanh ESOP 2018 (1).pdf PDF1666,86KB
 • Th?ng báo th?c hi?n quy?n l?y y ki?n c? ??ng b?ng v?n b?n_Phát hành c? phi?u riêng l? t?ng v?n ?i?u l?
 • 10/01/2019
Th?ng báo th?c hi?n quy?n l?y y ki?n c? ??ng b?ng v?n b?n_Phát hành c? phi?u riêng l? t?ng v?n ?i?u l?
Tài li?u ?ính kèm
Thong bao thuc hien quyen lay y kien co dong bang van ban.pdf PDF1737,54KB
 • Tài li?u ?HC? th??ng niên THACO 2018
 • 03/01/2019
Tài li?u ?HC? th??ng niên THACO 2018
Tài li?u ?ính kèm
Tai Lieu DHCD thuong nien THACO 2018.pdf PDF15645,07KB
 • Ngh? quy?t H?QT 29 - 2018
 • 03/01/2019
Ngh? quy?t H?QT 29 - 2018
Tài li?u ?ính kèm
29-2018-NQHDQT.pdf PDF7527,32KB
 • Ngh? quy?t H?QT 28 - 2018
 • 03/01/2019
Ngh? quy?t H?QT 28 - 2018
Tài li?u ?ính kèm
28-2018-NQHDQT.pdf PDF3820,85KB
 • Th?ng báo v? ngày ??ng ky cu?i cùng ?? th?c hi?n quy?n l?y y ki?n c? ??ng b?ng v?n b?n
 • 13/11/2018
Th?ng báo v? ngày ??ng ky cu?i cùng ?? th?c hi?n quy?n l?y y ki?n c? ??ng b?ng v?n b?n
Tài li?u ?ính kèm
TB 06_LAY Y KIEN CD.pdf PDF827,98KB
 • Th?ng báo chi c? t?c n?m 2017
 • 14/05/2018
H?i ??ng Qu?n tr? C?ng ty C? ph?n ? t? Tr??ng H?i (THACO) tran tr?ng th?ng báo ??n toàn th? Quy c? ??ng c?a THACO v? vi?c tr? c? t?c n?m 2017.
Tài li?u ?ính kèm
CBTT_ THONG BAO CHI CO TUC NAM 2017.pdf PDF316,67KB
GIAY UY QUYEN.pdf PDF215,18KB
NHAN CHUYEN KHOAN.pdf PDF194,26KB
NHAN TIEN MAT.pdf PDF166,89KB
 • Th?ng tin ?ng viên v? trí thành viên H?QT c?ng ty CP ? t? Tr??ng H?i
 • 11/04/2018
Th?ng tin ?ng viên v? trí thành viên H?QT c?ng ty CP ? t? Tr??ng H?i
Tài li?u ?ính kèm
Thong tin ung vien vi tri thanh vien HDQT cong ty CP o to Truong Hai.PDF PDF506,31KB
 • Th? m?i tham d? ??i H?i C? ??ng 2018
 • 10/04/2018
Th? m?i tham d? ??i H?i C? ??ng 2018
Tài li?u ?ính kèm
Thu moi DHCD 2018.pdf PDF316,63KB
Xac nhan tham du.PDF PDF156,38KB
Giay uy quyen.PDF PDF215,18KB
 • Th?ng báo chi c? t?c b? sung n?m 2016
 • 07/12/2017
H?i ??ng Qu?n tr? C?ng ty C? ph?n ? t? Tr??ng H?i (THACO) tran tr?ng th?ng báo ??n toàn th? Quy c? ??ng c?a THACO th?ng báo chi c? t?c b? sung n?m 2016
Tài li?u ?ính kèm
TB so 09_CHIA CO TUC.PDF PDF375,45KB
MAU GIAY UY QUYEN.PDF PDF200,29KB
MAU NHAN CHUYEN KHOAN.PDF PDF185,56KB
MAU NHAN TIEN MAT.PDF PDF153,00KB
 • Thaco t? ch?c l?y y ki?n c? ??ng
 • 13/11/2017
Thaco t? ch?c l?y y ki?n c? ??ng b?ng v?n b?n v? vi?c chia c? t?c b? sung n?m 2016 và phát hành c? phi?u th??ng t?ng v?n ?i?u l?
Tài li?u ?ính kèm
TO TRINH SO 01 CHI CO TUC BO SUNG 2016.pdf PDF253,17KB
TO TRINH SO 02 PHAT HANH CO PHIEU THUONG.PDF PDF473,15KB
Phieu lay y kien CD bang van ban_Thaco.pdf PDF412,59KB
 • Th?ng báo chi tr? c? t?c n?m 2016
 • 11/05/2017
H?i ??ng Qu?n tr? C?ng ty C? ph?n ? t? Tr??ng H?i (THACO) tran tr?ng th?ng báo ??n toàn th? Quy c? ??ng c?a THACO v? vi?c tr? c? t?c n?m 2016.
Tài li?u ?ính kèm
TB so 09_CHIA CO TUC.PDF PDF375,45KB
MAU GIAY UY QUYEN.PDF PDF200,29KB
MAU NHAN CHUYEN KHOAN.PDF PDF185,56KB
MAU NHAN TIEN MAT.PDF PDF153,00KB
 • Th? m?i tham d? ??i h?i C? ??ng th??ng niên n?m 2017
 • 05/04/2017
C?ng ty C? ph?n ? t? Tr??ng H?i (THACO) th?ng báo v? vi?c t? ch?c ??i h?i c? ??ng th??ng niên 2017.
Tài li?u ?ính kèm
Th? m?i ??i H?i C? ??ng PDF354,25KB
Xác nh?n tham d? PDF188,81KB
Gi?y ?y quy?n PDF290,04KB
 • Th?ng báo chi tr? c? t?c b? sung n?m 2015 b?ng ti?n
 • 20/01/2017
H?i ??ng Qu?n tr? C?ng ty C? ph?n ? t? Tr??ng H?i (THACO) tran tr?ng th?ng báo ??n toàn th? Quy c? ??ng c?a THACO v? vi?c tr? c? t?c b? sung n?m 2015 b?ng ti?n.
Tài li?u ?ính kèm
Th?ng báo chi tr? c? t?c PDF202,30KB
Bi?u m?u nh?n c? t?c PDF159,90KB
 • Th?ng báo chi tr? c? t?c n?m 2015
 • 20/05/2016
H?i ??ng Qu?n tr? C?ng ty C? ph?n ? t? Tr??ng H?i (THACO) tran tr?ng th?ng báo ??n toàn th? Quy c? ??ng c?a THACO v? vi?c tr? c? t?c n?m 2015
Tài li?u ?ính kèm
Th?ng báo chi tr? c? t?c n?m 2015 PDF193,47KB
Form nh?n c? t?c b?ng ti?n m?t PDF100,27KB
Form nh?n c? t?c b?ng chuy?n kho?n PDF118,80KB
Form gi?y ?y quy?n PDF129,86KB
 • Ngh? quy?t và biên b?n h?p ??i H?i ??ng C? ??ng C?ng ty C? ph?n ?t? Tr??ng H?i
 • 06/05/2016
Ngh? quy?t và biên b?n h?p ??i H?i ??ng C? ??ng C?ng ty C? ph?n ?t? Tr??ng H?i
Tài li?u ?ính kèm
Ngh? quy?t ??i h?i ??ng c? ??ng PDF3892,82KB
Biên b?n h?p ??i h?i ??ng c? ??ng PDF2640,43KB
 • Tài li?u ??i h?i c? ??ng th??ng niên 2016
 • 23/04/2016
Tài li?u ?ính kèm
Tài li?u ??i h?i c? ??ng th??ng niên 2016 PDF4162,37KB
 • Th? m?i tham d? ??i h?i C? ??ng th??ng niên n?m 2016
 • 12/04/2016
C?ng ty C? ph?n ? t? Tr??ng H?i (THACO) th?ng báo v? vi?c t? ch?c ??i h?i c? ??ng th??ng niên 2016.
Tài li?u ?ính kèm
Th? m?i ??i H?i C? ??ng PDF197,88KB
Xác nh?n tham d? PDF108,90KB
Gi?y ?y quy?n PDF358,84KB
 • Th?ng báo chi tr? c? t?c b? sung n?m 2014
 • 11/11/2015
H?i ??ng Qu?n tr? C?ng ty C? ph?n ? t? Tr??ng H?i (THACO) tran tr?ng th?ng báo ??n toàn th? Quy c? ??ng c?a THACO v? vi?c tr? c? t?c b? sung n?m 2014 b?ng ti?n
Tài li?u ?ính kèm
Th?ng báo chi tr? c? t?c b? sung n?m 2014 PDF522,63KB
Gi?y ??ng ky nh?n c? t?c b?ng chuy?n kho?n PDF327,14KB
Gi?y nh?n c? t?c b?ng ti?n PDF263,94KB
Gi?y ?y quy?n PDF358,84KB
 • Biên b?n ??i h?i C? ??ng và Ngh? quy?t ??i h?i C? ??ng th??ng niên n?m 2015
 • 05/05/2015
C?ng ty C? ph?n ? t? Tr??ng H?i (THACO) th?ng báo v? biên b?n ??i h?i C? ??ng th??ng niên n?m 2015 và Ngh? quy?t ??i h?i C? ??ng th??ng niên n?m 2015
Tài li?u ?ính kèm
Biên b?n ??i h?i C? ??ng th??ng niên n?m 2015 PDF2975,36KB
Ngh? quy?t ??i h?i C? ??ng th??ng niên n?m 2015 PDF567,82KB
 • Ch??ng trình ??i H?i C? ??ng th??ng niên 2015
 • 24/04/2015
C?ng ty C? ph?n ? t? Tr??ng H?i (THACO) th?ng báo v? Ch??ng trình ??i H?i C? ??ng th??ng niên 2015.
Tài li?u ?ính kèm
Ch??ng trình ??i H?i C? ??ng th??ng niên 2015 DOCX73,01KB
 • Th?ng báo m?i tham d? ??i h?i C? ??ng th??ng niên 2015
 • 14/04/2015
C?ng ty C? ph?n ? t? Tr??ng H?i (THACO) th?ng báo v? vi?c t? ch?c ??i h?i c? ??ng th??ng niên 2015.
Tài li?u ?ính kèm
Th?ng báo m?i tham d? ??i h?i C? ??ng th??ng niên n?m 2015 PDF1114,34KB
 • Th?ng báo chi tr? c? t?c b? sung n?m 2013
 • 09/10/2014
H?i ??ng Qu?n tr? C?ng ty C? ph?n ? t? Tr??ng H?i (THACO) tran tr?ng th?ng báo ??n toàn th? Quy c? ??ng c?a THACO v? vi?c tr? c? t?c b? sung n?m 2013 b?ng ti?n
Tài li?u ?ính kèm
Th?ng báo chi tr? c? t?c b? sung n?m 2013 PDF228,81KB
Gi?y ?y quy?n PDF121,01KB
Gi?y nh?n chuy?n kho?n PDF110,95KB
Gi?y nh?n ti?n m?t PDF97,60KB
 • Ngh? quy?t ??i H?i ??ng C? ??ng C?ng ty C? ph?n ?t? Tr??ng H?i v? vi?c l?y y ki?n c? ??ng b?ng v?n b?n chia c? t?c 20%
 • 22/09/2014
??i H?i ??ng C? ??ng C?ng ty C? ph?n ?t? Tr??ng H?i th?ng qua vi?c phan chia b? sung l?i nhu?n n?m 2013 ?? ???c ki?m toán
Tài li?u ?ính kèm
Biên b?n ki?m phi?u l?y y ki?n c? ??ng PDF405,62KB
Ngh? quy?t ??i H?i ??ng C? ??ng PDF254,53KB
 • Th?ng báo chia c? t?c n?m 2013
 • 04/06/2014
H?i ??ng Qu?n tr? C?ng ty C? ph?n ? t? Tr??ng H?i (THACO) tran tr?ng th?ng báo ??n toàn th? Quy c? ??ng c?a THACO v? vi?c tr? c? t?c n?m 2013 b?ng ti?n
Tài li?u ?ính kèm
Th?ng báo chia c? t?c 2013 PDF1174,85KB
Gi?y ?y quy?n PDF121,01KB
Gi?y nh?n ti?n m?t PDF97,60KB
Gi?y nh?n chuy?n kho?n PDF110,95KB
 • Biên b?n h?p ?ai h?i c? ??ng th??ng niên 2014 và Ngh? quy?t ??i h?i c? ??ng
 • 10/05/2014
C?ng ty C? ph?n ? t? Tr??ng H?i (THACO) th?ng báo v? biên b?n h?p ??i h?i c? ??ng th??ng niên 2014 và ngh? quy?t ??i h?i c? ??ng.
Tài li?u ?ính kèm
Biên b?n h?p ??i h?i c? ??ng 2014 PDF1160,39KB
Ngh? quy?t ??i h?i c? ??ng PDF333,82KB
 • Ch??ng trình ??i h?i c? ??ng th??ng niên n?m 2014
 • 29/04/2014
C?ng ty C? ph?n ? t? Tr??ng H?i (THACO) th?ng báo v? ch??ng trình ??i h?i c? ??ng th??ng niên 2014.
Tài li?u ?ính kèm
Ch??ng trình ??i h?i c? ??ng th??ng niên n?m 2014 DOC92,00KB
 • Th?ng báo t? ch?c ??i h?i c? ??ng th??ng niên 2014
 • 22/04/2014
C?ng ty C? ph?n ? t? Tr??ng H?i (THACO) th?ng báo v? vi?c t? ch?c ??i h?i c? ??ng th??ng niên 2014.
Tài li?u ?ính kèm
Gi?y ?y quy?n tham d? ??i h?i c? ??ng 2014 PDF1289,40KB
Gi?y xác nh?n tham d? ??i h?i c? ??ng 2014 PDF924,05KB
Th?ng báo t? ch?c ??i h?i c? ??ng th??ng niên 2014 PDF1119,12KB
 • Th?ng báo t? ch?c ??i h?i c? ??ng th??ng niên 2013
 • 31/10/2013
C?ng ty C? ph?n ? t? Tr??ng H?i (THACO) th?ng báo v? vi?c t? ch?c ??i h?i c? ??ng th??ng niên 2013.
Tài li?u ?ính kèm
Th?ng báo t? ch?c ??i h?i c? ??ng th??ng niên 2013 PDF777,58KB
Gi?y ?y quy?n tham d? ??i h?i c? ??ng 2013 DOC48,00KB
Gi?y xác nh?n tham d? ??i h?i c? ??ng 2013 DOC46,00KB
 • Th?ng báo L?u ky ch?ng khoán
 • 31/10/2013
C?ng ty C? ph?n ? t? Tr??ng H?i (THACO) th?ng báo v? vi?c L?u ky ch?ng khoán.
Tài li?u ?ính kèm
Th?ng báo L?u ky ch?ng khoán PDF537,38KB
 • C?ng b? th?ng tin v? vi?c chia c? t?c n?m 2012 b?ng c? phi?u
 • 24/10/2013
C?ng ty C? ph?n ? t? Tr??ng H?i (THACO) c?ng b? th?ng tin v? vi?c chia c? t?c n?m 2012 b?ng c? phi?u.
Tài li?u ?ính kèm
C?ng b? th?ng tin v? vi?c chia c? t?c n?m 2012 b?ng c? phi?u PDF1417,67KB