• C?ng b? th?ng tin phát hành c? phi?u ?? t?ng v?n c? ph?n t? ngu?n v?n ch? s? h?u
 • 10/07/2020
Tài li?u ?ính kèm
CBTT phat hanh co phieu tang von co phan.pdf PDF804,24KB
 • Ngh? quy?t ??i h?i ??ng C? ??ng C?ng ty C? ph?n ? t? Tr??ng H?i
 • 09/03/2019
Ngh? quy?t ??i h?i ??ng C? ??ng C?ng ty C? ph?n ? t? Tr??ng H?i
Tài li?u ?ính kèm
NQ DHDCD_thong qua PHRL.pdf PDF1807,66KB
 • Biên b?n ki?m phi?u l?y y ki?n C? ??ng b?ng v?n b?n
 • 09/03/2019
Biên b?n ki?m phi?u l?y y ki?n C? ??ng b?ng v?n b?n
Tài li?u ?ính kèm
BB kiem phieu _DHDCD thong qua PH rieng le.pdf PDF3448,25KB
 • Biên b?n và Ngh? quy?t ?H?C? n?m 2018
 • 25/04/2018
Biên b?n và Ngh? quy?t ?H?C? n?m 2018 
Tài li?u ?ính kèm
NQ DHDCD Thuong nien 2018 -19.04.2018.pdf PDF1734,48KB
BB Hop DHDCD Thuong nien 2018 - 19.04.2018.pdf PDF824,78KB
1. NQ HDQT BN TGD THACO PHAM VAN TAI 24.4.18.pdf PDF269,86KB
2. NQ HDQT BN PTGD THACO TRAN BAO SON 24.4.18.pdf PDF271,04KB
3. NQ HDQT BN CO VAN HDQT THAI DUY HUNG 24.4.18.pdf PDF270,66KB
 • C?ng b? th?ng tin ngày ??ng ky cu?i cùng ?? th?c hi?n quy?n tham d? ??i h?i c? ??ng n?m 2018
 • 10/03/2018
C?ng b? th?ng tin ngày ??ng ky cu?i cùng ?? th?c hi?n quy?n tham d? ??i h?i c? ??ng n?m 2018
Tài li?u ?ính kèm
Cong bo thong tin.PDF PDF235,76KB
 • C?ng b? th?ng tin v? vi?c b? sung ngành ngh? kinh doanh và s?a ??i ?i?u l? THACO
 • 30/01/2018
C?ng b? th?ng tin v? vi?c b? sung ngành ngh? kinh doanh và s?a ??i ?i?u l? Thaco
Tài li?u ?ính kèm
CBTT - Lay y kien bang van bang.PDF PDF207,81KB
 • C?ng b? th?ng tin thành l?p C?ng ty TNHH MTV S?n xu?t ? t? THACO - MAZDA
 • 21/03/2017
C?ng ty C? ph?n ? t? Tr??ng H?i (THACO) c?ng b? th?ng tin thành l?p C?ng ty TNHH MTV S?n xu?t ? t? THACO - MAZDA nh? sau:

Tên ti?ng Vi?t : C?NG TY TNHH MTV S?N XU?T ? T? THACO - MAZDA
Tên ti?ng Anh: THACO - MAZDA AUTOMOBILE MANUFACTURING ONE MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY


??a ch?: KCN C? khí ? t? Chu Lai Tr??ng H?i, x? Tam Hi?p,  Huy?n Núi Thành, T?nh Qu?ng Nam, Vi?t Nam.
Tài li?u ?ính kèm
Thành l?p C?ng ty Thaco Mazda PDF219,53KB
 • C?ng b? th?ng tin gi?i th? V?n phòng ??i di?n Khu v?c Trung B? - C?ng ty C? ph?n ? t? Tr??ng H?i
 • 28/02/2017
C?ng ty C? ph?n ? t? Tr??ng H?i (THACO) c?ng b? th?ng tin v? vi?c gi?i th? V?n phòng ??i di?n Khu v?c Trung B? - C?ng ty C? ph?n ? t? Tr??ng H?i nh? sau:

Tên chi nhánh : V?n phòng ??i di?n Khu v?c Trung B? - C?ng ty C? ph?n ? t? Tr??ng H?i

??a ch? tr? s? chính: 405 T?n ??c Th?ng, Ph??ng Hòa Minh, Qu?n Liên Chi?u, Thành ph? ?à N?ng, Vi?t Nam
Tài li?u ?ính kèm
Th?ng báo gi?i th? VPDD KVTB PDF434,11KB
 • C?ng b? th?ng tin gi?i th? C?ng ty TNHH MTV Tr??ng H?i - ?à N?ng
 • 16/01/2017
C?ng ty C? ph?n ? t? Tr??ng H?i (THACO) c?ng b? th?ng tin v? vi?c gi?i th? C?ng ty TNHH MTV Tr??ng H?i - ?à N?ng nh? sau:

Tên doanh nghi?p : C?NG TY TNHH M?T THàNH VIêN TR??NG H?I - ?à N?NG

??a ch? tr? s? chính: 356 ?i?n Biên Ph?, Ph??ng Thanh Khê ??ng, Qu?n Thanh Khê, Thành ph? ?à N?ng, Vi?t Nam
Tài li?u ?ính kèm
Th?ng báo gi?i th? C?ng ty TNHH MTV TR??NG H?I - ?à N?NG PDF728,84KB
 • C?ng b? th?ng tin thành l?p C?ng ty TNHH s?n xu?t máy l?nh ? t? VINA
 • 18/08/2016
C?ng ty C? ph?n ? t? Tr??ng H?i (THACO) c?ng b? th?ng tin thành l?p C?ng ty TNHH s?n xu?t máy l?nh ? t? VINA nh? sau:

Tên chi nhánh vi?t b?ng ti?ng Vi?t : C?NG TY TNHH S?N XU?T MáY L?NH ? T? VINA

Tên c?ng ty vi?t b?ng ti?ng n??c ngoài: VINA AUTOMOTIVE AIRCON MANUFACTURING COMPANY LIMITED

??a ch?: KCN C? khí ? t? Chu Lai Tr??ng H?i, X? Tam Hi?p, Huy?n Núi Thành, T?nh Qu?ng Nam, Vi?t Nam.
Tài li?u ?ính kèm
Gi?y ch?ng nh?n ??ng ky doanh nghi?p PDF1431,85KB
 • C?ng b? th?ng tin thành l?p C?ng ty TNHH MTV s?n xu?t xe bus THACO
 • 18/08/2016
C?ng ty C? ph?n ? t? Tr??ng H?i (THACO) c?ng b? th?ng tin thành l?p C?ng ty TNHH MTV s?n xu?t xe bus THACO nh? sau:

Tên chi nhánh vi?t b?ng ti?ng Vi?t : C?NG TY TNHH MTV S?N XU?T XE BUS THACO

Tên c?ng ty vi?t b?ng ti?ng n??c ngoài: THACO BUS MANUFACTURING COMPANY LIMITED

??a ch?: KCN C? khí ? t? Chu Lai Tr??ng H?i, X? Tam Hi?p, Huy?n Núi Thành, T?nh Qu?ng Nam, Vi?t Nam.
Tài li?u ?ính kèm
Gi?y ch?ng nh?n ??ng ky doanh nghi?p PDF818,45KB
 • C?ng b? th?ng tin thành l?p C?ng ty TNHH MTV Tr??ng H?i Phú Yên
 • 11/08/2016
C?ng ty C? ph?n ? t? Tr??ng H?i (THACO) c?ng b? th?ng tin thành l?p C?ng ty TNHH MTV Tr??ng H?i Phú Yên nh? sau:

Tên chi nhánh vi?t b?ng ti?ng Vi?t : C?NG TY TNHH M?T THàNH VIêN TR??NG H?I PHú YêN

??a ch?: ???ng Hùng V??ng, Ph??ng 9, TP Tuy Hòa, T?nh Phú Yên, Vi?t Nam.
Tài li?u ?ính kèm
Gi?y ch?ng nh?n ??ng ky doanh nghi?p PDF589,30KB
 • C?ng b? th?ng tin thành l?p Chi nhánh Long An – C?ng ty c? ph?n ?t? Tr??ng H?i
 • 16/07/2016
C?ng ty C? ph?n ? t? Tr??ng H?i (THACO) c?ng b? th?ng tin v? thành l?p Chi nhánh Long An – C?ng ty c? ph?n ?t? Tr??ng H?i nh? sau:

Tên chi nhánh vi?t b?ng ti?ng Vi?t : CHI NHáNH LONG AN – C?NG TY C? PH?N ? T? TR??NG H?I

??a ch?: L? CC3, Khu ?? th? Trung tam hành chính t?nh Long An, Ph??ng 6, Thành ph? Tan An, T?nh Long An, Vi?t Nam.
Tài li?u ?ính kèm
Gi?y ch?ng nh?n ??ng ky ho?t ??ng chi nhánh PDF801,55KB
 • Thay ??i gi?y phép ??ng kí kinh doanh l?n th? 16 C?ng ty C? ph?n ? t? Tr??ng H?i
 • 01/04/2016
C?ng ty C? ph?n ? t? Tr??ng H?i (THACO) thay ??i gi?y phép ??ng kí kinh doanh l?n th? 16 nh? sau:

Tên c?ng ty vi?t b?ng ti?ng Vi?t : C?NG TY C? PH?N ?T? TR??NG H?I
Tên c?ng ty vi?t b?ng ti?ng n??c ngoài: TRUONG HAI AUTO CORPORATION

??a ch?: S? 19, KCN Biên Hòa 2, ???ng 2A, Ph??ng An Bình, Thành ph? Biên Hòa, T?nh ??ng Nai, Vi?t Nam.
Tài li?u ?ính kèm
GCN DKDN THACO l?n th? 16 PDF1688,58KB
 • C?ng b? th?ng tin thành l?p C?ng ty TNHH MTV S?n xu?t Khu?n – Chu Lai Tr??ng H?i
 • 04/03/2016
C?ng ty C? ph?n ? t? Tr??ng H?i (THACO) c?ng b? th?ng tin thành l?p C?ng ty TNHH MTV S?n xu?t Khu?n – Chu Lai Tr??ng H?i nh? sau:

Tên chi nhánh vi?t b?ng ti?ng Vi?t : C?NG TY TNHH MTV S?N XU?T KHU?N CHU LAI - TR??NG H?I

??a ch?: Th?n 4, X? Tam Hi?p, Huy?n Núi Thành, T?nh Qu?ng Nam, Vi?t Nam.
Tài li?u ?ính kèm
Gi?y ch?ng nh?n ??ng ky doanh nghi?p PDF269,88KB
 • C?ng b? th?ng tin ??ng ky doanh nghi?p c?ng ty TNHH MTV Tr??ng H?i Qu?ng Bình
 • 22/12/2015
C?ng ty C? ph?n ? t? Tr??ng H?i (THACO) c?ng b? th?ng tin ??ng ky doanh nghi?p c?ng ty TNHH MTV Tr??ng H?i Qu?ng Bình nh? sau:

Tên chi nhánh vi?t b?ng ti?ng Vi?t : C?NG TY TNHH M?T THàNH VIêN TR??NG H?I QU?NG BìNH

??a ch?: ???ng H?u Ngh?, T? DP 14, Ph??ng Nam Ly, Thành Ph? ??ng H?i, T?nh Qu?ng Bình, Vi?t Nam.
Tài li?u ?ính kèm
Gi?y ch?ng nh?n ??ng ky doanh nghi?p PDF75,20KB
 • C?ng b? th?ng tin thành l?p Chi nhánh V?ng Tàu – C?ng ty c? ph?n ?t? Tr??ng H?i
 • 19/12/2015
C?ng ty C? ph?n ? t? Tr??ng H?i (THACO) c?ng b? th?ng tin v? thành l?p Chi nhánh V?ng Tàu – C?ng ty c? ph?n ?t? Tr??ng H?i nh? sau:

Tên chi nhánh vi?t b?ng ti?ng Vi?t : CHI NHáNH V?NG TàU – C?NG TY C? PH?N ? T? TR??NG H?I

??a ch?: Qu?c l? 51, ?p Ph??c T?n, X? Tan Hòa, Huy?n Tan Thành, T?nh Bà R?a - V?ng Tàu .
Tài li?u ?ính kèm
Gi?y ch?ng nh?n ??ng ky ho?t ??ng chi nhánh PDF86,42KB
 • C?ng b? th?ng tin thành l?p C?ng ty TNHH MTV S?n xu?t S?mi R?Moóc và Xe chuyên d?ng Chu Lai Tr??ng H?i
 • 25/11/2015
C?ng ty C? ph?n ? t? Tr??ng H?i (THACO) c?ng b? th?ng tin v? thành l?p C?ng ty TNHH MTV S?n xu?t S?mi R?Moóc và Xe chuyên d?ng Chu Lai Tr??ng H?i nh? sau:

Tên chi nhánh vi?t b?ng ti?ng Vi?t : C?NG TY TNHH MTV S?N XU?T S?MI R?MOóC Và XE CHUYêN D?NG CHU LAI TR??NG H?I

??a ch?: Th?n 4, X? Tam Hi?p, Huy?n Núi Thành, T?nh Qu?ng Nam, Vi?t Nam.
Tài li?u ?ính kèm
Could not find file 'C:\THACO\thacogroup.vn\httpdocs_live\data\downloads\2015\gcn_somi_romooc_ 241115_lan_dau.pdf.resources'.
 • C?ng b? th?ng tin thành l?p Chi nhánh Th? ??c – C?ng ty c? ph?n ?t? Tr??ng H?i
 • 05/08/2015
C?ng ty C? ph?n ? t? Tr??ng H?i (THACO) c?ng b? th?ng tin v? thành l?p Chi nhánh Th? ??c – C?ng ty c? ph?n ?t? Tr??ng H?i nh? sau:

Tên chi nhánh vi?t b?ng ti?ng Vi?t : CHI NHáNH TH? ??C – C?NG TY C? PH?N ? T? TR??NG H?I

??a ch?: S? 570 Qu?c l? 13, Ph??ng Hi?p Bình Ph??c, Qu?n Th? ??c, Thành ph? H? Chí Minh, Vi?t Nam.
Tài li?u ?ính kèm
Could not find file 'C:\THACO\thacogroup.vn\httpdocs_live\data\downloads\2015\gcn_dkhd_chi_nhanh_thu_duc_lan_dau_31_07_2015.pdf.resources'.
 • C?ng b? th?ng tin thành l?p Chi nhánh Quy Nh?n – C?ng ty c? ph?n ?t? Tr??ng H?i
 • 01/08/2015
C?ng ty C? ph?n ? t? Tr??ng H?i (THACO) c?ng b? th?ng tin v? thành l?p Chi nhánh Quy Nh?n – C?ng ty c? ph?n ?t? Tr??ng H?i nh? sau:

Tên chi nhánh vi?t b?ng ti?ng Vi?t : CHI NHáNH QUY NH?N – C?NG TY C? PH?N ? T? TR??NG H?I

??a ch?: QL 1D, t? 1, khu v?c 8, ph??ng Nh?n Phú, thành ph? Quy Nh?n, t?nh Bình ??nh, Vi?t Nam.
Tài li?u ?ính kèm
Gi?y ch?ng nh?n ??ng ky ho?t ??ng chi nhánh PDF88,80KB
 • C?ng b? th?ng tin thành l?p Chi nhánh Vi?t Trì – C?ng ty CP ? t? Tr??ng H?i
 • 27/05/2015
C?ng ty C? ph?n ? t? Tr??ng H?i (THACO) c?ng b? th?ng tin v? thành l?p Chi nhánh Vi?t Trì – C?ng ty CP ? t? Tr??ng H?i nh? sau:

Tên chi nhánh vi?t b?ng ti?ng Vi?t : CHI NHáNH VI?T TRì - C?NG TY C? PH?N ?T? TR??NG H?I

??a ch?: T? 52, Khu 12, ???ng Nguy?n T?t Thành, Ph??ng Thanh Mi?u, Thành ph? Vi?t Trì, T?nh Phú Th?, Vi?t Nam.
Tài li?u ?ính kèm
Gi?y ch?ng nh?n ??ng ky ho?t ??ng chi nhánh PDF2601,76KB
 • C?ng b? th?ng tin thành l?p C?ng ty TNHH MTV Tr??ng Phú
 • 05/05/2015
C?ng ty C? ph?n ? t? Tr??ng H?i (THACO) c?ng b? th?ng tin v? thành l?p C?ng ty TNHH MTV Tr??ng Phú nh? sau:

Tên chi nhánh vi?t b?ng ti?ng Vi?t : C?NG TY TNHH MTV TR??NG PHú

??a ch?: Khu ?? th? phía ??ng thành ph? L?ng S?n, Qu?c l? 1A, Ph??ng ??ng Kinh, Thành ph? L?ng S?n, T?nh L?ng S?n, Vi?t Nam.
Tài li?u ?ính kèm
Gi?y ch?ng nh?n ??ng ky doanh nghi?p PDF2513,86KB
 • C?ng b? th?ng tin thành l?p Chi nhánh Tay ?? – C?ng ty C? ph?n ? t? Tr??ng H?i
 • 28/04/2015
C?ng ty C? ph?n ? t? Tr??ng H?i (THACO) c?ng b? th?ng tin v? thành l?p Chi nhánh Tay ?? – C?ng ty C? ph?n ? t? Tr??ng H?i nh? sau:

Tên chi nhánh vi?t b?ng ti?ng Vi?t : CHI NHáNH T?Y ?? - C?NG TY C? PH?N ?T? TR??NG H?I

??a ch?: ???ng Quang Trung, khu dan c? H?ng Phú 1, Ph??ng H?ng Phú, Qu?n Cái R?ng, Thành ph? C?n Th?, Vi?t Nam.
Tài li?u ?ính kèm
Gi?y ch?ng nh?n ??ng ky ho?t ??nhg chi nhánh PDF481,05KB
 • C?ng b? th?ng tin thành l?p C?ng ty TNHH MTV S?n xu?t Nhíp ?t? Chu Lai Tr??ng H?i
 • 20/03/2015
C?ng ty C? ph?n ? t? Tr??ng H?i (THACO) c?ng b? th?ng tin v? thành l?p C?ng ty TNHH MTV S?n xu?t Nhíp ?t? Chu Lai Tr??ng H?i nh? sau:

Tên chi nhánh vi?t b?ng ti?ng Vi?t : C?NG TY TNHH M?T THàNH VIêN S?N XU?T NHíP ?T? CHU LAI TR??NG H?I

??a ch?: Th?n 4, X? Tam Hi?p, Huy?n Núi Thành, T?nh Qu?ng Nam, Vi?t Nam.
Tài li?u ?ính kèm
Gi?y ch?ng nh?n ??ng ky doanh nghi?p PDF83,89KB
 • C?ng b? th?ng tin thành l?p chi nhánh Nha Trang – C?ng ty C? ph?n ? t? Tr??ng H?i
 • 11/03/2015
C?ng ty C? ph?n ? t? Tr??ng H?i (THACO) c?ng b? th?ng tin v? thành l?p chi nhánh Nha Trang – C?ng ty C? ph?n ? t? Tr??ng H?i nh? sau:

Tên chi nhánh vi?t b?ng ti?ng Vi?t : CHI NHáNH NHA TRANG - C?NG TY C? PH?N ?T? TR??NG H?I

??a ch?: L? s? 1, khu v?c 2, ???ng 23/10, X? V?nh Hi?p, Thành ph? Nha Trang, T?nh Khánh Hòa, Vi?t Nam
Tài li?u ?ính kèm
Gi?y ch?ng nh?n ??ng ky ho?t ??ng chi nhánh PDF2686,62KB
 • Th?ng báo gi?i th? C?ng ty TNHH MTV S?n xu?t và Ch? t?o ??ng c? Chu Lai Tr??ng H?i
 • 02/03/2015
C?ng ty C? ph?n ? t? Tr??ng H?i (THACO) c?ng b? th?ng tin v? gi?i th? C?ng ty TNHH MTV S?n xu?t và Ch? t?o ??ng c? Chu Lai Tr??ng H?i nh? sau:

Tên doanh nghi?p : C?NG TY TNHH M?T THàNH VIêN S?N XU?T Và CH? T?O ??NG C? CHU L?I TR??NG H?I

??a ch?: Khu C?ng nghi?p Tam Hi?p, X? Tam Hi?p, Huy?n Núi Thành, T?nh Qu?ng Nam, Vi?t Nam
Tài li?u ?ính kèm
Th?ng báo gi?i th? C?ng ty TNHH MTV S?n xu?t và Ch? t?o ??ng c? Chu Lai Tr??ng H?i PDF399,68KB
 • C?ng b? th?ng tin thành l?p chi nhánh Hà ??ng – C?ng ty C? ph?n ? t? Tr??ng H?i
 • 27/12/2014
C?ng ty C? ph?n ? t? Tr??ng H?i (THACO) c?ng b? th?ng tin v? thành l?p chi nhánh Hà ??ng – C?ng ty C? ph?n ? t? Tr??ng H?i nh? sau:

Tên chi nhánh vi?t b?ng ti?ng Vi?t : CHI NHáNH Hà ??NG - C?NG TY C? PH?N ?T? TR??NG H?I

??a ch?: Th?n Yên Phúc, Ph??ng Biên Giang, Qu?n Hà ??ng, Thành ph? Hà N?i, Vi?t Nam
Tài li?u ?ính kèm
Gi?y ch?ng nh?n ??ng ky ho?t ??ng chi nhánh PDF1978,93KB
 • C?ng b? th?ng tin gi?i th? C?ng ty TNHH MTV Th??ng m?i và d?ch v? Tay Ninh - Tr??ng H?i
 • 15/12/2014
C?ng ty C? ph?n ? t? Tr??ng H?i (THACO) c?ng b? th?ng tin v? vi?c gi?i th? C?ng ty TNHH MTV Th??ng m?i và d?ch v? Tay Ninh -  Tr??ng H?i nh? sau:

Tên doanh nghi?p : C?NG TY TNHH M?T THàNH VIêN TH??NG M?I Và D?CH V? T?Y NINH - TR??NG H?I

??a ch? tr? s? chính: Th?a ??t s? 213, t? b?n ?? s? 27, ?p Thanh Bình, Th? tr?n Gò D?u, Huy?n Gò D?u, T?nh Tay Ninh, Vi?t Nam
Tài li?u ?ính kèm
Th?ng báo gi?i th? C?ng ty TNHH MTV Th??ng m?i và d?ch v? Tay Ninh - Tr??ng H?i PDF812,91KB
 • C?ng b? th?ng tin thành l?p chi nhánh Tay Ninh – C?ng ty C? ph?n ? t? Tr??ng H?i
 • 14/10/2014
C?ng ty C? ph?n ? t? Tr??ng H?i (THACO) c?ng b? th?ng tin v? thành l?p chi nhánh Tay Ninh – C?ng ty C? ph?n ? t? Tr??ng H?i nh? sau:

Tên chi nhánh vi?t b?ng ti?ng Vi?t : CHI NHáNH T?Y NINH - C?NG TY C? PH?N ?T? TR??NG H?I

??a ch?: ???ng Hùng V??ng, khu ph? Thanh Bình A, Th? tr?n Gò D?u, Huy?n Gò D?u, T?nh Tay Ninh, Vi?t Nam
Tài li?u ?ính kèm
Gi?y ch?ng nh?n ??ng ky ho?t ??ng chi nhánh PDF537,34KB
 • C?ng b? th?ng tin thành l?p chi nhánh Thanh Khê – C?ng ty C? ph?n ? t? Tr??ng H?i
 • 09/10/2014
C?ng ty C? ph?n ? t? Tr??ng H?i (THACO) c?ng b? th?ng tin v? thành l?p chi nhánh Thanh Khê – C?ng ty C? ph?n ? t? Tr??ng H?i nh? sau:

Tên chi nhánh vi?t b?ng ti?ng Vi?t : CHI NHáNH THANH KHê - C?NG TY C? PH?N ?T? TR??NG H?I

??a ch?: 356 ?i?n Biên Ph?, Ph??ng Thanh Khê ??ng, Qu?n Thanh Khê, Thành ph? ?à N?ng, Vi?t Nam
Tài li?u ?ính kèm
Gi?y ch?ng nh?n ??ng ky ho?t ??ng chi nhánh PDF314,31KB
 • C?ng b? thay ??i Gi?y ch?ng nh?n ??ng ky doanh nghi?p C?ng ty TNHH MTV Tr??ng H?i Ngh? An
 • 15/08/2014
C?ng ty C? ph?n ? t? Tr??ng H?i (THACO) c?ng b? th?ng tin v? thay ??i Gi?y ch?ng nh?n ??ng ky doanh nghi?p C?ng ty TNHH MTV Tr??ng H?i Ngh? An nh? sau:

Tên c?ng ty vi?t b?ng ti?ng Vi?t : C?NG TY TNHH M?T THàNH VIêN TR??NG H?I NGH? AN

??a ch? tr? s? chính: ???ng 46, xóm 3, X? Nghi Phú, Thành ph? Vinh, T?nh Ngh? An, Vi?t Nam
Tài li?u ?ính kèm
Gi?y ch?ng nh?n DKDN C?ng ty TNHH MTV Tr??ng H?i Ngh? An PDF472,34KB
 • C?ng b? th?ng tin thành l?p chi nhánh Gò V?p - C?ng ty C? ph?n ? t? Tr??ng H?i
 • 15/08/2014
C?ng ty C? ph?n ? t? Tr??ng H?i (THACO) c?ng b? th?ng tin v? thành l?p chi nhánh Gò V?p - C?ng ty C? ph?n ? t? Tr??ng H?i nh? sau:

Tên chi nhánh vi?t b?ng ti?ng Vi?t : CHI NHáNH Gò V?P - C?NG TY C? PH?N ?T? TR??NG H?I

??a ch?: S? 189 Nguy?n Oanh, Ph??ng 10, Qu?n Gò V?p, Thành ph? H? Chí Minh, Vi?t Nam
Tài li?u ?ính kèm
Gi?y ch?ng nh?n ??ng ky ho?t ??ng chi nhánh PDF426,23KB
 • C?ng b? th?ng tin thành l?p C?ng ty TNHH MTV Hu? Tr??ng H?i
 • 15/07/2014
C?ng ty C? ph?n ? t? Tr??ng H?i quy?t ??nh thành l?p C?ng ty con do THACO làm ch? s? h?u 100% v?n góp, v?i các th?ng tin nh? sau:

Tên c?ng ty: C?NG TY TNHH M?T THàNH VIêN HU? TR??NG H?I

Tên c?ng ty vi?t b?ng ti?ng n??c ngoài: HUE TRUONG HAI ONE MEMBER COMPANY LIMITED

??a ch?: Khu ??t ky hi?u 01, Khu ?? th? m?i ??ng Nam Th?y An, Qu?c l? 1A, ph??ng Th?y D??ng, th? x? H??ng Th?y, t?nh Th?a Thiên Hu?
Tài li?u ?ính kèm
Quy?t ??nh HDQT thành l?p C?ng ty TNHH MTV Hu? Tr??ng H?i PDF391,18KB
Gi?y ch?ng nh?n ??ng ky kinh doanh C?ng ty TNHH MTV Hu? Tr??ng H?i PDF502,18KB
 • C?ng b? Gi?y ch?ng nh?n ??ng ky doanh nghi?p thay ??i l?n th? 14
 • 04/06/2014
C?ng ty C? ph?n ? t? Tr??ng H?i c?ng b? Gi?y ch?ng nh?n ??ng ky doanh nghi?p ?? thay ??i l?n th? 14.
Tài li?u ?ính kèm
Gi?y ch?ng nh?n ?KDN thay ??i l?n th? 14 PDF4309,21KB
 • C?ng b? th?ng tin v? thành l?p Chi nhánh Thanh Hóa
 • 25/04/2014
C?ng ty C? ph?n ? t? Tr??ng H?i quy?t ??nh thành l?p Chi nhánh tr?c thu?c do THACO làm ch? s? h?u v?i nh?ng th?ng tin chi ti?t nh? sau:

Tên c?ng ty: Chi nhánh Thanh Hóa - C?ng ty C? ph?n ? t?
Tr??ng H?i

??a ch?: L? 992 ??i l? Hùng V??ng, ph??ng ??ng H?i, thành ph? Thanh Hóa, t?nh Thanh Hóa

Ng??i ??ng ??u chi nhánh: ?ng Tr?n B?o S?n - Giám ??c.
Tài li?u ?ính kèm
C?ng b? th?ng tin thành l?p chi nhánh Thanh Hóa PDF856,72KB
Gi?y ch?ng nh?n ??ng ky ho?t ??ng chi nhánh Thanh Hóa PDF681,81KB
Quy?t ??nh thành l?p chi nhánh Thanh Hóa PDF971,99KB
 • C?ng b? báo cáo tài chính ki?m toán n?m 2013
 • 07/04/2014
C?ng ty C? ph?n ? t? Tr??ng H?i (THACO) c?ng b? Báo cáo tài chính ki?m toán h?p nh?t và Báo cáo tài chính ki?m toán C?ng ty m? n?m 2013.
Tài li?u ?ính kèm
C?ng b? báo cáo tài chính n?m 2013 PDF458,38KB
 • C?ng b? th?ng tin v? thành l?p Chi nhánh ?à L?t
 • 02/04/2014
C?ng ty C? ph?n ? t? Tr??ng H?i quy?t ??nh thành l?p Chi nhánh tr?c thu?c do THACO làm ch? s? h?u v?i nh?ng th?ng tin chi ti?t nh? sau:

Tên c?ng ty: CHI NHáNH ?à L?T - C?NG TY C? PH?N ? T? TR??NG H?I


??a ch?: S? 2 bis, ???ng 3 tháng 4, Ph??ng 3, TP. ?à L?t, T?nh Lam ??ng

Ng??i ??ng ??u chi nhánh: ?ng H? Minh Th?ng - Giám ??c.
Tài li?u ?ính kèm
C?ng b? thành l?p chi nhánh tr?c thu?c PDF890,43KB
Gi?y ch?ng nh?n ??ng ky ho?t ??ng chi nhánh ?à L?t PDF1478,45KB
Quy?t ??nh thành l?p chi nhánh ?à L?t PDF996,28KB
 • C?ng b? th?ng tin v? thành l?p Chi nhánh An Giang
 • 31/10/2013
C?ng ty C? ph?n ? t? Tr??ng H?i (THACO) c?ng b? th?ng tin v? thành l?p Chi nhánh tr?c thu?c.
Tài li?u ?ính kèm
GCN thành l?p Chi nhánh An Giang PDF1469,96KB
C?ng b? th?ng tin v? thành l?p Chi nhánh An Giang PDF794,97KB
 • C?ng b? th?ng tin v? l?a ch?n ??n v? ki?m toán
 • 31/10/2013
C?ng ty C? ph?n ? t? Tr??ng H?i (THACO) c?ng b? th?ng tin v? l?a ch?n ??n v? ki?m toán.
Tài li?u ?ính kèm
C?ng b? th?ng tin v? l?a ch?n ??n v? ki?m toán PDF479,03KB
 • C?ng b? Ngh? quy?t v? vi?c chia c? t?c n?m 2012
 • 31/10/2013
C?ng ty C? ph?n ? t? Tr??ng H?i c?ng b? Ngh? quy?t v? vi?c chia c? t?c n?m 2012.
Tài li?u ?ính kèm
C?ng b? Ngh? quy?t v? vi?c chia c? t?c n?m 2012 PDF506,10KB
 • C?ng b? báo cáo tài chính quy 2
 • 31/10/2013
C?ng ty C? ph?n ? t? Tr??ng H?i (THACO) c?ng b? Báo cáo tài chính h?p nh?t quy 2-2013.
Tài li?u ?ính kèm
C?ng b? báo cáo tài chính quy 2 PDF475,69KB
 • C?ng b? Ngh? quy?t ?HC? 2013 và Gi?y ch?ng nh?n ?KDN thay ??i l?n th? 13
 • 31/10/2013
C?ng ty C? ph?n ? t? Tr??ng H?i c?ng b? Ngh? quy?t ??i h?i c? ??ng th??ng niên 2013 và Gi?y ch?ng nh?n ??ng ky doanh nghi?p ?? thay ??i l?n th? 13.
Tài li?u ?ính kèm
Ngh? quy?t ?HC? 2013 PDF879,94KB
C?ng b? ?KDN thay ??i l?n th? 13 PDF471,04KB
Gi?y ch?ng nh?n ?KDN thay ??i l?n th? 13 PDF2084,95KB
 • C?ng b? báo cáo tài chính h?p nh?t Quy 1 - 2013
 • 31/10/2013
C?ng ty C? ph?n ? t? Tr??ng H?i (THACO) c?ng b? Báo cáo tài chính h?p nh?t Quy 1 - 2013.

Tài li?u ?ính kèm
C?ng b? báo cáo tài chính h?p nh?t Quy 1 - 2013 PDF458,99KB
 • Quy?t ??nh v/v ch?p thu?n ??n t? nhi?m và b? nhi?m T?ng Giám ??c
 • 30/10/2013
C?ng ty C? ph?n ? t? Tr??ng H?i ch?p thu?n ??n t? nhi?m và b? nhi?m T?ng giám ??c theo th?ng tin ?ính kèm.
Tài li?u ?ính kèm
C?ng b? th?ng tin v/v ch?p thu?n ??n t? nhi?m và b? nhi?m T?ng Giám ??c PDF828,79KB
Quy?t ??nh v/v ch?p thu?n ??n t? nhi?m và b? nhi?m T?ng Giám ??c PDF899,50KB
 • Quy?t ??nh v/v thành l?p c?ng ty tr?c thu?c
 • 30/10/2013
C?ng ty C? ph?n ? t? Tr??ng H?i quy?t ??nh thành l?p C?ng ty tr?c thu?c do THACO làm ch? s? h?u v?i nh?ng th?ng tin chi ti?t nh? sau:

Tên c?ng ty: C?NG TY TNHH M?T THàNH VIêN S?N XU?T PH? TùNG ?I?N ? T?

??a ch?: Th?n 4, x? Tam Hi?p, huy?n Núi Thành, t?nh Qu?ng Nam

V?n ?i?u l?: 10.500.000.000 VN?

??i di?n theo pháp lu?t: ?ng Ph?m V?n Tài - Giám ??c.
Tài li?u ?ính kèm
C?ng b? th?ng tin v/v thành l?p c?ng ty tr?c thu?c PDF883,70KB
Quy?t ??nh v/v thành l?p c?ng ty tr?c thu?c PDF966,87KB