phóng l?n
thu nh?
 
THACO ??u t? vào l?nh v?c kinh doanh Th??ng m?i có vai trò b? tr? cho các l?nh v?c s?n xu?t - kinh doanh chính c?a THACO, th?ng qua hình th?c qu?n ly v?n hành và kinh doanh m? hình ph?c h?p g?m Trung tam th??ng m?i, trung tam h?i ngh?, v?n phòng, khách s?n và liên doanh - liên k?t v?i các ??i tác có kinh nghi?m và n?ng l?c ?? phát tri?n các ngành kinh doanh: Siêu th?, Food Court, Trung tam h?i ngh?, Trung tam vui ch?i gi?i trí và Cinema.

Hi?n t?i, THACO phát tri?n ho?t ??ng kinh doanh th??ng m?i – d?ch v? t?i Khu ph?c h?p Yangon Myanmar Centre (Myanmar), chu?n b? các ho?t ??ng kinh doanh t?i khu ph?c h?p SOCAR SALA (Khu ?? th? Sala, Qu?n 2) và ti?p t?c m? r?ng kinh doanh theo chu?i t?i các khu ph?c h?p do THACO ??u t? trên c? n??c.