phóng l?n
thu nh?

S?N XU?T - KINH DOANH ? T?

L?nh v?c s?n xu?t - kinh doanh ? t? v?i chu?i giá tr? xuyên su?t t? nghiên c?u và phát tri?n s?n ph?m ??n S?n xu?t - Phan ph?i - Bán l?, ?áp ?ng nhu c?u th? tr??ng trong n??c và xu?t kh?u v?i ??y ?? các ch?ng lo?i: xe du l?ch, xe bus, xe t?i và xe chuyên d?ng, ??y ?? các phan khúc t? trung c?p ??n cao c?p theo th??ng hi?u: Xe du l?ch: Kia, Mazda, Peugeot, BMW, MINI; Xe t?i: Mitsubishi Fuso, Foton; Xe bus th??ng hi?u THACO; Xe m? t?: BMW Motorrad

HO?T ??NG KINH DOANH ? T? DU L?CH

 THACO hi?n ?ang s?n xu?t, phan ph?i và s? h?u h? th?ng bán l? ? t? du l?ch v?i các th??ng hi?u: Kia (Hàn Qu?c), Mazda (Nh?t B?n), Peugeot (Pháp), BMW (??c) và MINI (Anh qu?c). V?i chi?n l??c trong giai ?o?n m?i, ho?t ??ng kinh doanh ? t? du l?ch ???c t? ch?c theo nhóm th??ng hi?u cùng phan khúc (Kia, Mazda), cùng ch? s? h?u (PSA: Peugeot, Citroen, DS), (BMW: BMW, MINI, BMW Motorrad) theo các m?ng ho?t ??ng Kinh doanh Xe; Kinh doanh D?ch v? Ph? tùng.

HO?T ??NG KINH DOANH ? T? T?I, BUS

THACO hi?n ?ang s?n xu?t, phan ph?i và s? h?u h? th?ng bán l? ? t? T?i, Bus v?i các th??ng hi?u Thaco Bus, Mitsubishi Fuso (Nh?t B?n), Kia Frontier (Hàn Qu?c), Foton - Forland (Trung Qu?c). V?i chi?n l??c trong giai ?o?n m?i, ho?t ??ng kinh doanh ? t? T?i, Bus ???c t? ch?c theo nhóm th??ng hi?u (Thaco Bus, Mitsubishi Fuso & T?i nh?, Foton – Forland, Xe T?i Chuyên d?ng và Chuyên d?ng h?ng n?ng) theo các m?ng ho?t ??ng Kinh doanh Xe, Kinh doanh D?ch v? và Ph? tùng.