phóng l?n
thu nh?
THACO ??u t? 35% c? ph?n vào C?ng ty C? ph?n N?ng nghi?p Qu?c t? Hoàng Anh Gia Lai (HNG) và thành l?p T?ng c?ng ty THADI s?n xu?t, ch? bi?n, kinh doanh cay ?n trái, ng? c?c, ch?n nu?i, lam nghi?p và v?t t? n?ng nghi?p xuyên su?t chu?i giá tr? t? Nghiên c?u th?c nghi?m – S?n xu?t tr?ng tr?t (k?t h?p ch?n nu?i) - S?n xu?t ch? bi?n – Phan ph?i; v?i hai kh?i chính là kh?i S?n xu?t và kh?i Kinh doanh.

Kh?i s?n xu?t có ch?c n?ng nghiên c?u k? thu?t tr?ng tr?t, áp d?ng các gi?i pháp c? gi?i hóa và ?ng d?ng qu?n tr? c?ng nghi?p vào n?ng nghi?p ?? t? ch?c s?n xu?t tr?ng cay ?n trái (chu?i, xoài, mít, b??i, thanh long...) t?i Campuchia v?i di?n tích n?ng tr??ng Snoul là trên 10,000 hecta và di?n tích n?ng tr??ng Kounmun là g?n 9,000 hecta.

Kh?i kinh doanh có ch?c n?ng bao tiêu, phan ph?i toàn b? s?n ph?m trái cay t? các n?ng tr??ng c?a THADI và HNG t?i các th? tr??ng m?c tiêu là Trung Qu?c, Hàn Qu?c, Nh?t B?n, Trung ??ng; ??ng th?i làm t?ng ??i ly cung c?p v?t t? ph?c v? s?n xu?t n?ng nghi?p. Ngoài ra, THADI s? tri?n khai xay d?ng nhà máy ch? bi?n trái cay v?i c?ng su?t 500.000 t?n/n?m t?i Chu Lai.