phóng l?n
thu nh?
Th?c hi?n ??nh h??ng phát tri?n logistics tr? thành l?nh v?c kinh doanh có ?óng góp quan tr?ng cho chi?n l??c phát tri?n c?a THACO (g?m ? t? - c? khí, n?ng - lam nghi?p), ??ng th?i th?ng qua hình th?c liên doanh, liên k?t v?i các ??i tác có kinh nghi?m và n?ng l?c ?? t?ng b??c tr? thành nhà cung ?ng d?ch v? logistics hàng ??u Vi?t Nam, THACO ?? ??u t? m? r?ng b?n c?ng n??c sau có kh? n?ng ti?p nh?n tàu ??n 5 v?n t?n v?i chi?u dài b?n c?ng m? r?ng là 790m; t?p trung khai thác các tuy?n hàng h?i qu?c t? t? Hàn Qu?c/ Nh?t B?n/ Trung Qu?c v? c?ng Chu Lai và các tuy?n n?i ??a H?i Phòng - Chu Lai - HCM; m? r?ng d?ch v? logistics cho n?ng - lam nghi?p, d?ch v? v?n chuy?n v?n chuy?n hàng l?nh, ??ng l?nh th?ng qua vi?c ??u t? xe l?nh chuyên d?ng, kho l?nh, b?i container l?nh,… Hi?n nay, Chu Lai Logistics là m?t trong nh?ng trung tam giao nh?n - v?n chuy?n l?n c?a khu v?c mi?n Trung - Tay Nguyên.