phóng l?n
thu nh?
 
??u t? xay d?ng là l?nh v?c s?n xu?t kinh doanh chính c?a THACO Group, bao g?m ??u t? phát tri?n: H? t?ng giao th?ng theo hình th?c ??i tác c?ng - t? (PPP); Khu c?ng nghi?p (C? khí & ? t?, N?ng Nghi?p, ?a ngành…); Khu ?? th? m?i và Ch?nh trang ?? th? có ??y ?? các ch?c n?ng ?, th??ng m?i, d?ch v? và du l?ch; Các Khu Ph?c h?p (Trung tam th??ng m?i k?t h?p showroom ?t?, v?n phòng, khách s?n, c?n h? và trung tam h?i ngh?); ???c t? ch?c qu?n tr? xuyên su?t theo chu?i giá tr? t? giai ?o?n nghiên c?u ??u t? ??n Thi?t k? - Xay d?ng, kinh doanh và qu?n ly v?n hành …