phóng l?n
thu nh?

B?n có th? liên h? v?i THACO th?ng qua các ??a ch? chính t?c sau ?ay:

Tr? s? chính C?ng ty ? t? Tr??ng H?i t?i TP. H? Chí Minh

T?ng 18 Tòa nhà Sofic, s? 10 ???ng Mai Chí Th?, ph??ng Th? Thiêm, Qu?n 2, Tp. H? Chí Minh.
P: +84-(0)8-39977.824
F: +84-(0)8-39977.742
E: rep-office@thaco.com.vn 
W: www.truonghaiauto.com.vn

Trung tam ch?m sóc khách hàng

Hotline: 1900545591

V?n phòng THACO t?i Khu ph?c h?p Chu Lai - Tr??ng H?i

Th?n 4, X? Tam Hi?p, Huy?n Núi thành, T?nh Qu?ng Nam
P: +84-0510.3567.161 - 0510.3567.162 - 0510.3567.163
F: +84 - (0)510 - 3565777
E: chulai-truonghai@dng.vnn.vn

V?n phòng THACO t?i ??ng Nai

19 ???ng 2A, Khu C?ng Nghi?p - Biên Hòa 2, T.??ng Nai, Vi?t Nam.
P: +84-(0)61-3891726
F: +84-(0)61-3836621
E: bienhoa@thaco.com.vn 
W: www.truonghaiauto.com.vn

V?n phòng THACO t?i Hà N?i

L? D6, KCN Hà N?i ?ài T?, 386 Nguy?n V?n Linh, Sài ??ng, Long Biên, Hà N?i
P: +84-(0)43.8758914  Fax : 043.8759857

Ngoài ra, ?? tìm ki?m th?ng tin và liên h? v?i các showroom và ??i ly khác trên kh?p c? n??c b?n có th? tìm ki?m chi ti?t t?i m?c H? th?ng showroom và ??i ly.
- - - -