phóng l?n
thu nh?
143
V?i m?c tiêu tr? thành T?p ?oàn c?ng nghi?p ?a ngành và th??ng hi?u Vi?t có v? trí hàng ??u trong khu v?c ASEAN, THACO kh?ng ng?ng ??u t? phát tri?n s?c m?nh n?i l?c, ??i m?i t? duy và hành ??ng, nang ch?t, nang t?m c?a ??i ng? nhan s?. ?? làm ???c nh?ng ?i?u này, m?t trong nh?ng c?ng c? quan tr?ng ?? ?i?u hành, qu?n tr? C?ng ty ph?i k? ??n chính là v?n hóa THACO. 

Lu?n quan ni?m Cán b? c?ng nhan viên là ngu?n l?c quan tr?ng t?o nên s? thành c?ng và phát tri?n b?n v?ng, v?n hóa THACO h??ng ??n vi?c xay d?ng m?t ??i ng? nhan s? có y chí m?nh m?; thái ?? làm vi?c tích c?c; tính sáng t?o cao và y th?c trau d?i n?ng l?c chuyên m?n ?? có th? làm vi?c trong m?i tr??ng k? lu?t, ?óng góp vào s? phát tri?n c?a C?ng ty, qua ?ó tr? thành ng??i h?u ích c?a x? h?i, ??t n??c.

V?i nh?ng ??c thù c?a l?nh v?c s?n xu?t c?ng nghi?p ?òi h?i ch?t l??ng và t?m nhìn v? s? phát tri?n b?n v?ng, THACO l?y k? lu?t làm n?n t?ng xay d?ng v?n hóa. V?n hóa k? lu?t ???c xem là v?n hóa n?n t?ng, mang tính ??nh h??ng cho các y?u t? v?n hóa khác. Theo ?ó, C?ng ty ?? cao và t?p trung nang cao y th?c k? lu?t, hành ??ng k? lu?t, con ng??i k? lu?t trong ??i ng? nhan s? THACO, h??ng ??n hình thành v?n hóa k? lu?t. THACO xem ?ay là ?i?u ki?n t?t y?u ?? m? r?ng s?n xu?t kinh doanh và phát tri?n ngu?n nhan l?c c?a c?ng ty trong b?i c?nh h?i nh?p. Vi?c ??nh h??ng các ?ng x? t?i THACO theo tính k? lu?t ???c h??ng d?n c? th? b?ng các tiêu chu?n c?a nguyên t?c 8T: T?n tam – Trung th?c -  Trí tu? - T? tin – T?n tr?ng – Trung tín – T?n tình – Thu?n ti?n. 8 y?u t? này liên k?t, l?ng ghép vào nhau linh ho?t trong m?i ?ng x? và m?i ho?t ??ng c?a THACO, con ng??i THACO.

Hùng m?nh mà yêu th??ng, kinh doanh mà nhan ái” (*). Bên c?nh coi tr?ng tính k? lu?t, v?n hóa THACO lu?n ?? cao tính nhan v?n “?óng góp, c?ng hi?n cho x? h?i” th?ng qua s?n ph?m và d?ch v?. Chính vì v?y, C?ng ty lu?n khuy?n khích, ?ng h? và t?o ?i?u ki?n cho Cán b? c?ng nhan viên, các ??n v? tr?c thu?c ?? xu?t và tri?n khai áp d?ng các sáng ki?n, c?i ti?n trong ho?t ??ng s?n xu?t kinh doanh nh?m gi?m thi?u chi phí, nang cao n?ng su?t, ch?t l??ng s?n ph?m, d?ch v?. T? ?ó, mang l?i thêm nhi?u giá tr? gia t?ng cho khách hàng, cho x? h?i và cho n?n kinh t?, xay d?ng THACO là th??ng hi?u Vi?t mang l?i ni?m t? hào c?a ??t n??c. ??ng th?i, C?ng ty t?o m?i tr??ng làm vi?c ??c thù và ?u vi?t ?? nhan s? phát tri?n toàn di?n ?áp ?ng yêu c?u h?i nh?p, ?óng góp ngu?n nhan l?c và v?t l?c vào quá trình phát tri?n kinh t?, v?n hóa, x? h?i c?a qu?c gia.

Ngoài vi?c ?óng góp cho x? h?i th?ng qua các s?n ph?m, d?ch v?, THACO còn th? hi?n “trách nhi?m v?i x? h?i” th?ng qua các ho?t ??ng c?ng ??ng. Trong nh?ng n?m qua, C?ng ty ?? tài tr? hàng tr?m t? ??ng cho các ch??ng trình c?ng ??ng ?? giúp ?? các hoàn c?nh khó kh?n; xay t?ng nhà tình th??ng, tình ngh?a; t?ng h?c b?ng v??t khó, h?c gi?i; tài tr? các ch??ng trình v?n hóa – v?n ngh? - th? thao; ??ng hành cùng các ch??ng trình an sinh x? h?i c?a ??a ph??ng; tham gia th?c hi?n ch??ng trình An toàn Giao th?ng cùng v?i ?y ban An toàn giao th?ng Qu?c gia; tri?n khai ch??ng trình Hi?n máu nhan ??o hàng n?m trên toàn h? th?ng… Ch? tính riêng n?m 2015, THACO dành 36 t? ??ng kinh phí cho các ho?t ??ng y ngh?a này, ?óng góp ngan sách nhà n??c h?n 13,8 ngàn t? ??ng (trong ?ó ?óng góp t?i t?nh Qu?ng Nam h?n 10 ngàn t? ??ng).

B??c vào giai ?o?n h?i nh?p chung v?i khu v?c và th? gi?i khi nh?ng khó kh?n và thách th?c v?n còn ? phía tr??c, THACO ??nh h??ng xay d?ng v?n hóa d?a trên tri?t ly và các giá tr? c?t l?i ?? hình thành, ??ng th?i phù h?p v?i xu h??ng h?i nh?p. H??ng ??n th?c hi?n m?c tiêu xay d?ng v?n hóa có b?n s?c riêng, ?óng góp vào giá tr? chung c?a th??ng hi?u THACO c?ng nh? ??ng hành v?i kh?u hi?u “V?ng ti?n v??n xa” c?a C?ng ty.

 (*) Trích l?i bài hát “Tr??ng H?i ni?m tin” – tác gi? Cao H?ng S?n.
Tiêu chí 8 ch? T” là nh?ng tiêu chí vàng ?óng vai trò c?t l?i trong V?n hóa Thaco, h? tr? cho quá trình rèn luy?n, t? k? lu?t và hoàn thi?n b?n than c?a m?i con ng??i Thaco. ?ay ???c xem nh? là nh?ng tiêu chí mà m?i CB.CNV ph?n ??u ??t ??n ?? góp ph?n t?o nên th??ng hi?u Thaco tiêu bi?u cho n?n c?ng nghi?p ? t? c?a ??t n??c. 

Tiêu chí 8T

? T?N T?M: Làm vi?c v?i kh? n?ng t?t nh?t c?a mình, c?ng hi?n vì s? phát tri?n c?a c?ng ty. Có trách nhi?m v?i b?n than, gia ?ình và x? h?i. 

? TRUNG TH?C: D?ng c?m nh?n trách nhi?m khi có sai sót, trung th?c trong l?i nói và hành ??ng. 

? TRí TU?: Lu?n h?c t?p nang cao ki?n th?c – Lu?n t? duy và sáng t?o trong c?ng vi?c.

? T? TIN: Tin vào b?n than mình, có b?n l?nh trong c?ng vi?c và cu?c s?ng.

? T?N TR?NG: Tuan th? các nguyên t?c c?a t? ch?c, t?n tr?ng và quy m?n ??ng nghi?p – khách hàng.

? TRUNG TíN: Trung thành v?i c?ng ty, gi? l?i h?a v?i ??ng nghi?p và khách hàng.

? T?N TìNH: Kiên nh?n l?ng nghe y ki?n c?a ??ng nghi?p - khách hàng – T?n tình v?i c?ng vi?c vì s? phát tri?n c?a c?ng ty.

? THU?N TI?N: T?o m?i tr??ng làm vi?c thu?n l?i và phát huy c?ng d?ng trong tác nghi?p v?i ??ng nghi?p – khách hàng
Sáng tác Tr?n Qu? S?n