phóng l?n
thu nh?
105
T? lúc thành l?p t?i nay, Thaco ?? vinh d? nh?n ???c nhi?u b?ng khen, gi?i th??ng các c?p vinh danh nh?ng ?óng góp và thành tích c?a c?ng ty trong ho?t ??ng s?n xu?t kinh doanh, ho?t ??ng c?ng ??ng x? h?i và s? nghi?p xay d?ng, b?o v? T? qu?c:

Thành t?u c?a t?p th? c?ng ty

·      ???c Ch? t?ch N??c C?ng Hòa X? H?i Ch? Ngh?a Vi?t Nam t?ng th??ng Huan ch??ng Lao ??ng h?ng Nh?t n?m 2017
·      ???c Ch? t?ch N??c C?ng Hòa X? H?i Ch? Ngh?a Vi?t Nam t?ng th??ng Huan ch??ng Lao ??ng h?ng Nhì n?m 2012.
·      ???c Ch? t?ch N??c C?ng Hòa X? H?i Ch? Ngh?a Vi?t Nam t?ng th??ng Huan ch??ng Lao ??ng h?ng ba n?m 2007.
·      ???c Chính ph? N??c C?ng Hòa X? H?i Ch? Ngh?a Vi?t Nam t?ng c? thi ?ua Xu?t s?c các n?m 2012, 2013, 2014.
·      Nhi?u n?m li?n ???c ?y ban Nhan dan t?nh ??ng Nai t?ng C? thi ?ua xu?t s?c(t? n?m 2012-2015).
·      T? n?m 2012 – 2018: 4 l?n ??t “Th??ng Hi?u Qu?c Gia”.
·      T? n?m 2012 – 2016: 5 l?n ??t gi?i th??ng “ Sao vàng ??t Vi?t”.


V?i nh?ng ?óng góp, c?ng hi?n kh?ng m?t m?i trong su?t hành trình xay d?ng và phát tri?n c?a Thaco g?n 20 n?m qua, ?ng Tr?n Bá D??ng – Ch? t?ch H?QT C?ng ty ?? vinh d? nh?n ???c nhi?u gi?i th??ng, danh hi?u cao quy:

Thành t?u c?a Ch? t?ch

2018
Huan ch??ng Lao ??ng h?ng Nh?t

2017
Gi?i th??ng “Vinh Quang Vi?t Nam – D?u ?n 30 n?m ??i m?i”

2013 – 2014
Gi?i th??ng Doanh nhan Vi?t Nam xu?t s?c tiêu bi?u 5 n?m li?n 2008 – 2013.
B?ng khen c?a Th? t??ng Chính ph? v? thành tích Ho?t ??ng phong trào Doanh nhan tr? Vi?t Nam t? 2008 – 2013.
Gi?i th??ng “Doanh nhan V?n hóa Phù ??ng Thiên V??ng” n?m 2014.

2011 -  2012
Huan ch??ng Lao ??ng h?ng Nhì.
Gi?i bình ch?n 50 ng??i ?i tiên phong c?a Báo Vietnam.net

2010
Doanh nhan xu?t s?c t?nh ??ng Nai.
Gi?i th??ng “Cúp Thánh Gióng” 3 n?m li?n (2008-2010) dành cho Doanh nhan xu?t s?c.
Gi?i th??ng “Ernst & Young - B?n l?nh Doanh nhan l?p nghi?p” n?m 2011 (Top 5 Doanh nhan tiêu bi?u Vi?t Nam)

2009
B?ng khen c?a UBND t?nh Tay Ninh v? thành tích C?ng tác x? h?i t?i ??a ph??ng.
B?ng khen c?a UBND Thành ph? Hà N?i v? thành tích h? tr? vì ng??i nghèo.
Cúp Thánh Gióng danh nhan xu?t s?c n?m 2009.
B?ng khen c?a Th? t??ng Chính ph? v? thành tích ?? ?óng góp nhi?u vào s? nghi?p xay d?ng và b?o v? T? qu?c n?m 2009.

2008
K? ni?m ch??ng “Vì th? h? tr? “ c?a Trung ??ng ?oàn TNCS H? Chí Minh n?m 2008.
Cúp Thánh Gióng doanh nhan xu?t s?c n?m 2008.
2007
Huan Ch??ng Lao ??ng h?ng Ba.

2006
B?ng khen c?a UBND t?nh ??ng Nai v? thành tích xu?t s?c trong cu?c v?n ??ng “Ngày vì ng??i nghèo” trong 6 n?m 2000-2006.
B?ng ch?ng nh?n Doanh nhan Vi?t Nam tiêu bi?u c?a phòng Th??ng m?i C?ng nghi?p VN.
B?ng khen doanh nhan xu?t s?c n?m 2006 c?a UBND t?nh ??ng Nai.

2005
B?ng khen c?a Th? T??ng Chính Ph? s? 1294 –CP ngày 8/12/2005 v? thành tích ?óng góp trong s? nghi?p xay d?ng và b?o v? t? qu?c.

2001
Gi?i th??ng Sao ?? danh d? do TW h?i LHTN Vi?t Nam trao t?ng