phóng l?n
thu nh?
106

T?M NHìN

T?m nhìn THACO.png

S? M?NH


Picture4.png

GIá TR? C?T L?I

Giá tr? c?t l?i c?a THACO ???c hình thành trên 5 tr? c?t là: Tri?t ly giá tr?, chi?n l??c khác bi?t, qu?n tr? ??c thù, nhan s? phù h?p, m?i tr??ng làm vi?c v?n hóa & thu?n ti?n.


   LOGO: 

THACO-01.png

Màu xanh bi?n ???c ch?n làm màu ch? ??o. ?ay là màu ?? "có s?n" trong tên c?a Tr??ng H?i. Màu xanh bi?n c?ng là m?t trong ba màu c? b?n, màu c?a s? b?n v?ng và than thi?n v?i m?i tr??ng

  SLOGAN: 
    
“PHáT TRI?N CùNG ??T N??C”