phóng l?n
thu nh?

T?NG QUAN V? THACO

C?ng ty ?t? Tr??ng H?i (THACO) ???c thành l?p vào ngày 29/04/1997. Ng??i sáng l?p là ?ng Tr?n Bá D??ng, hi?n là Ch? t?ch H?i ??ng Qu?n tr? THACO. V?n phòng T?ng qu?n TP.HCM ??t t?i Tòa nhà IIA, s? 10 ???ng Mai Chí Th?, ph??ng Th? Thiêm, Qu?n 2. T?ng s? nhan s? hi?n nay kho?ng 20.000 ng??i.

Sau 22 n?m hình thành và phát tri?n, THACO ?? tr? thành T?p ?oàn c?ng nghi?p ?a ngành, trong ?ó C? khí và ? t? là ch? l?c, ??ng th?i phát tri?n các l?nh v?c s?n xu?t kinh doanh b? tr? cho nhau, t?o ra giá tr? c?ng h??ng và nang cao n?ng l?c c?nh tranh, bao g?m: N?ng nghi?p; ??u t? xay d?ng; Logistics và Th??ng m?i & D?ch v?.

THACO là doanh nghi?p hàng ??u và có quy m? l?n nh?t t?i Vi?t Nam v? l?nh v?c s?n xu?t l?p ráp ? t?, v?i chu?i giá tr? t? nghiên c?u phát tri?n s?n ph?m (R&D), s?n xu?t linh ki?n ph? tùng, l?p ráp ? t?, ??n giao nh?n v?n chuy?n và phan ph?i, bán l?. S?n ph?m có ??y ?? các ch?ng lo?i: xe t?i, xe bus, xe du l?ch, xe chuyên d?ng và ??y ?? phan khúc t? trung c?p ??n cao c?p v?i doanh s? và th? ph?n lu?n d?n ??u th? tr??ng Vi?t Nam trong nhi?u n?m qua.

Khu C?ng nghi?p C? khí và ? t? Thaco Chu Lai ???c xem là trung tam s?n xu?t ? t? và c?ng nghi?p h? tr? l?n nh?t Vi?t Nam. T?i ?ay có 32 c?ng ty, ??n v? tr?c thu?c, bao g?m: các nhà máy s?n xu?t l?p ráp ? t?, các nhà máy linh ki?n ph? tùng và T? h?p c? khí; c?ng Chu Lai và các ??n v? giao nh?n - v?n chuy?n ???ng b?, ???ng bi?n; các c?ng ty ??u t? - xay d?ng, tr??ng Cao ??ng THACO và các ??n v? h? tr? khác.

V? l?nh v?c n?ng nghi?p, THACO ?? thành l?p c?ng ty THADI ho?t ??ng trong l?nh v?c n?ng nghi?p v?i 5 kh?i kinh doanh chính là Cay ?n trái, Ng? c?c, Lam nghi?p, Ch?n nu?i & V?t t? n?ng nghi?p. K? ho?ch s?n xu?t kinh doanh c?a THADI bao g?m ??u t? vào n?ng tr??ng và liên k?t tr?ng cay ?n trái, cay lam nghi?p t?i Vi?t Nam, Campuchia; cung c?p v?t t? n?ng nghi?p; thi?t b?, n?ng c? chuyên d?ng theo nhóm s?n ph?m; gi?i pháp c? gi?i hóa và n?ng l??ng tái t?o; ?ng d?ng c?ng ngh?, k? thu?t phù h?p theo xu h??ng s? hóa; áp d?ng ph??ng pháp qu?n tr? c?ng nghi?p trong n?ng nghi?p theo chu?i khép kín.

V? l?nh v?c ??u t? xay d?ng: THACO ??u t? xay d?ng c?ng trình giao th?ng theo hình th?c PPP và x? h?i hóa, ??u t? xay d?ng KCN, ??u t? phát tri?n ?? th? m?i và các d? án ph?c h?p.

V? l?nh v?c kinh doanh giao nh?n v?n chuy?n - Logistics: ho?t ??ng logistics c?a THACO g?m: D?ch v? C?ng; V?n t?i bi?n; V?n t?i ???ng b?; Kho hàng ?áp ?ng nhu c?u c?a các doanh nghi?p t?i Khu KTM Chu Lai và Khu v?c Mi?n Trung – Tay Nguyên. Khai thác các tuy?n v?n t?i qu?c t? t? Chu Lai ??n các n??c trong khu v?c. ??u t? xay d?ng b?n c?ng n??c sau, ti?p nh?n tàu tr?ng t?i ??n 50.000 t?n. Logistics n?ng nghi?p: V?n chuy?n trái cay b?ng xe l?nh chuyên d?ng, v?n chuy?n v?t t? n?ng nghi?p, d?ch v? kho l?nh, b?i container l?nh…

V? l?nh v?c Th??ng m?i - D?ch v?: THACO phát tri?n các lo?i hình kinh doanh nh? trung tam h?i ngh? ti?c c??i, siêu th?, kinh doanh ?m th?c, vui ch?i gi?i trí; và cung c?p các d?ch v? cho thuê xe, b?o v?, v? sinh, giúp vi?c, ch?m sóc cay xanh…

THACO th?c hi?n tri?t ly kinh doanh là t?o ra giá tr? cho khách hàng, x? h?i và t?o ?i?u ki?n cho nhan s? phát tri?n phù h?p v?i chi?n l??c phát tri?n kh?ng gi?i h?n c?a t?p ?oàn.

Là doanh nghi?p ??ng ??u trong l?nh v?c s?n xu?t, l?p ráp và phan ph?i ? t? t?i Vi?t Nam, THACO xác ??nh m?c tiêu là gi? v?ng v? trí này ??ng th?i m? r?ng th? tr??ng trong khu v?c ASEAN, t?ng c??ng h?p tác qu?c t? nh?m l?a ch?n c?ng ngh? phù h?p, gia t?ng t? l? n?i ??a hóa, tham gia chu?i giá tr? toàn c?u, t?o n?n t?ng ?? phát tri?n thành t?p ?oàn c?ng nghi?p ?a ngành, nang cao n?ng l?c c?nh tranh nh?m v??n t?i v? trí hàng ??u khu v?c.

Bên c?nh ho?t ??ng s?n xu?t kinh doanh, THACO còn xay d?ng m?i tr??ng v?n hóa doanh nghi?p lành m?nh, ??nh hình ???c b?n s?c v?n hóa riêng c?a THACO d?a trên tri?t ly kinh doanh “Mang l?i giá tr? cho khách hàng, x? h?i và có ?óng góp thi?t th?c vào n?n kinh t? ??t n??c” và nguyên t?c “8 ch? T: T?n tam - Trung Th?c - Trí Tu? - T? Tin - T?n Tr?ng - Trung Tín - T?n Tình - Thu?n Ti?n”. ?ay chính là giá tr? c?t l?i c?a v?n hóa THACO, là tài s?n v? hình ?? t?o ra ??ng l?c thúc ??y s? phát tri?n. 

V?i quan ?i?m “THACO th? hi?n trách nhi?m x? h?i”, m?i n?m, THACO ??u h? tr? nhi?u ho?t ??ng c?ng ??ng x? h?i, ?? chia s? trách nhi?m trong nhi?u l?nh v?c nh?: An ninh T? qu?c, An sinh x? h?i, An toàn giao th?ng, Giáo d?c, V?n hóa - V?n ngh?, Y t?, Th? thao, Vì ng??i nghèo, trao h?c b?ng… T? nh?ng thành qu? ??t ???c trong kinh doanh và nh?ng ?óng góp cho c?ng ??ng x? h?i, liên t?c nhi?u n?m qua Thaco ?? ???c ghi nh?n và vinh danh qua các gi?i th??ng: B?ng khen c?a Th? t??ng Chính ph?; C? Thi ?ua xu?t s?c c?a Chính ph?; B?ng khen c?a các B?, ngành; B?ng khen c?a UBND t?nh Qu?ng Nam; B?ng khen c?a UBND t?nh ??ng Nai; Top 10 Sao vàng ??t Vi?t; Top 10 gi?i th??ng th??ng hi?u Vi?t; Th??ng Hi?u M?nh Vi?t Nam;... 

Slogan: THACO – Phát tri?n cùng ??t n??c

? V?n phòng T?ng qu?n TP.HCM
??a ch?: T?ng 18, Tòa nhà Sofic, S? 10 Mai Chí Th?, P. Th? Thiêm, Qu?n 2, Tp. H? Chí Minh.
?i?n tho?i: (028)39977824 - 25 - 26
? V?n phòng THACO t?i ??ng Nai
S? 19 ???ng 2A, Khu c?ng nghi?p Biên Hòa 2, T?nh ??ng Nai
?i?n tho?i: 0613891726
? V?n phòng THACO t?i Hà N?i
L? 6, KCN Hà N?i ?ài T?, 386 Nguy?n V?n Linh, Sài ??ng, Long Biên, Hà N?i
?i?n tho?i: 043 875 9314 - Fax: 043 875 8957
? V?n phòng THACO t?i Khu C?ng Nghi?p THACO - Chu Lai
Th?n 4, X? Tam Hi?p, Huy?n Núi thành, T?nh Qu?ng Nam
?i?n tho?i: 0510.3567.161 - 0510.3567.162 - 0510.3567.163 - Fax: 0510.3565.777