back
next
S?N XU?T - KINH DOANH ? T?L?nh v?c s?n xu?t - kinh doanh...
THACO ??u t? 35% c? ph?n vào C?ng ty C? ph?n N?ng nghi?p Qu?c t? Hoàng Anh Gia Lai (HNG) và thành l?p T?ng c?ng ty THADI s?n xu?t, ch? bi?n, kinh doanh cay ?n trái, ng? c?c, ch?n nu?i, lam nghi?p và v?t t? n?ng nghi?p xuyên su?t chu?i giá tr? t? Nghiên c?u th?c nghi?m – S?n xu?t tr?ng tr?t (k?t h?p ch?n nu?i) ...
 ??u t? xay d?ng là l?nh v?c s?n xu?t kinh doanh chính c?a THACO Group, bao g?m ??u t? phát tri?n: H? t?ng giao th?ng theo hình th?c ??i tác c?ng - t? (PPP); Khu c?ng nghi?p (C? khí & ? t?, N?ng Nghi?p, ?a ...
 THACO ??u t? vào l?nh v?c kinh doanh Th??ng m?i có vai trò b? tr? cho các l?nh v?c s?n xu?t - kinh doanh chính c?a THACO, th?ng qua hình th?c qu?n ly v?n hành và kinh doanh m? hình ph?c h?p g?m Trung tam th?...
Th?c hi?n ??nh h??ng phát tri?n logistics tr? thành l?nh v?c kinh doanh có ?óng góp quan tr?ng cho chi?n l??c phát tri?n c?a THACO (g?m ? t? - c? khí, n?ng - lam nghi?p), ??ng th?i th?ng qua hình th?c liên doanh, liên k?t v?i các ??i tác có kinh nghi?m và n?ng l?c ?? t?ng b??c tr? thành nhà cung ?ng d?ch v? lo...
Th?ng tin n?i b?t